Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2017/2 - Uprchlíci a sociální práce »

Postoje študentov a študentiek sociálnej práce voči utečencom

Angela Almašiová, Katarína Kohútová, Daniel Markovič

Medailon autora:

PhDr. Angela Almašiová, PhD., pôsobí ako odborná asistentka na Katedre sociálnej práce Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Jej pedagogická a výskumná činnosť je zameraná hlavne na sociologické východiská sociálnej práce, pregraduálnu prípravu sociálnych pracovníkov a postavenie profesie sociálnej práce v spoločnosti.

Mgr. Katarína Kohútová, PhD., vyštudovala jednoodborovú psychológiu na Univerzite Palackého v Olomouci. Sociálnu prácu postgraduálne študovala na Katolíckej univerzite v Ružomberku. V súčasnosti pôsobí ako odborná asistentka na Katedre sociálnej práce Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Jej pedagogická činnosť je zameraná predovšetkým na psychologické aspekty sociálnej práce, v rámci výskumnej činnosti sa venuje hlavne kvalite života, syndrómu vyhorenia, nezamestnanosti a výskumu postojov.

Mgr. Daniel Markovič, PhD., vyštudoval učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov a sociálnu prácu. Kariérové poradenstvo študoval na Univerzite Palackého v Olomouci a na Štokholmskej univerzite. Od roku 2009 pôsobí na Ústave sociálnych vied Katolíckej univerzity v Ružomberku, v súčasnosti ako odborný asistent. Jeho oblasťami záujmu sú kariérové poradenstvo a problematika menšín a marginalizovaných skupín z aspektu sociálnej práce.

Abstrakt:

V predkladanej práci autori sústredili pozornosť na postoje študentiek a študentov sociálnej práce voči utečencom. Poznanie ich postojov je dôležité vzhľadom na to, že sociálni pracovníci zohrávajú významnú úlohu pri zabezpečovaní ochrany a primeranej starostlivosti o utečencov. Teoretická časť má za cieľ pojmovo a myšlienkovo uchopiť koncept problematiky postojov voči utečencom so zameraním na vyššie uvedenú špecifickú cieľovú skupinu. Teoretická časť tvorila poznatkovú, štatistickú a východiskovú bázu ku kvantitatívne orientovanému výskumu, ktorého primárnym cieľom bolo identifikovať postoje študentiek a študentov sociálnej práce voči utečencom a takisto zistiť prípadný vplyv vybraných demografických charakteristík k tomuto postoju. Metodologickým nástrojom bol dotazník vlastnej konštrukcie, ktorý mal podobu sémantického diferenciálu, čo je jedna zo štandardných metód na meranie postojov. Empirická časť bola rozdelená do troch etáp. V prvej etape bola realizovaná deskripcia sémantického diferenciálu a popísané signifikantné rozdiely vzhľadom na pohlavie, bydlisko, vierovyznanie a študijný odbor. Za účelom sprehľadnenia a zjednodušenia získaných dát bola v druhej etape výskumu realizovaná faktorová analýza, na základe ktorej boli identifikované tri faktory. V tretej etape bola realizovaná regresná analýza s cieľom zistenia vplyvu vybraných demografických charakteristík na postoje v kontexte troch získaných faktorov. Výsledky výskumu sú diskutované v záverečnej časti príspevku.

Klíčová slova:

utečenci, sociálna práca, postoje, študenti, migranti

s. 5 - 18Podobné články

Akademické články Vnútorná a vonkajšia motivácia študentov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre k štúdiu sociálnej práce
Akademické články Terénna sociálna práca na Slovensku
Akademické články Klinická sociálna práca z hľadiska odbornej lexiky a terminológie
Akademické články Etnizujúci prístup v sociálnej práci so sociálne exkludovanými a alternatívy kritickej sociálnej práce
Akademické články Moc v sociálnej praxi z pohľadu študentiek sociálnej práce


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace