Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Nabízím práci

V této sekci můžete volně zveřejňovat své nabídky volných míst (NABÍZÍM PRÁCI). Váš text bude uložen do jednoho souvislého bloku, který poté upraví pracovníci redakce. Do políčka "URL odkaz" vkládejte webovou stránku spolu s "http://".

Ředitel / Ředitelka ANIMA (Čáslav)

Druh: nabízím práci

Popis:

Rada města Čáslav vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitele / ředitelky ANIMA ČÁSLAV, o.p.s.

ANIMA ČÁSLAV, o.p.s. je zařízení, které prostřednictvím svých služeb pomáhá seniorům a občanům se zdravotním postižením setrvávat ve svých domovech i v nepříznivých sociálních situacích a podporuje tak uživatele svých služeb v zachovávání vazeb na své přirozené prostředí, své blízké a přátele.

Zákonné předpoklady: 

 • státní občanství ČR, v případě cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR 
 • dosažení věku 18 let 
 • způsobilost k právním úkonům 
 • bezúhonnost 
 • ovládání jednacího jazyka

Další požadavky: 

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu (sociální, pedagogický nebo ekonomický směr výhodou) 
 • organizační schopnosti a zkušenosti doložené praxí ve vedoucí pozici v rozsahu trvání min. 3 let 
 • znalost ekonomiky sociálních služeb 
 • znalost dotační problematiky 
 • orientace v zákonech a právních předpisech vztahujících se k řízení příspěvkové organizace (např. zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) 
 • orientace v problematice oborových právních norem (zák. č. 108/2006 Sb., vyhl. 505/2006 Sb. vč. přílohy č. 2), zákon o obecně prospěšných společnostech, zákoník práce
 • schopnost týmové práce a efektivního řízení pracovního kolektivu
 • schopnost analyticky a koncepčně myslet 
 • schopnost samostané práce a atkivního přístupu k řešení problémů 
 • schopnost empatie 
 • výborná znalost práce na PC 
 • řidičský průkaz skupiny B

Výhodou: 

 • zkušenost či znalost v řízení kvality poskytované péče v sociálních službách 
 • zkušenosti v oblasti dotační politiky státu a EU 
 • aktivity v profesních orgánech a komisích, publikační a podobná činnost

Nabízíme: 

 • místo výkonu práce – ANIMA ČÁSLAV, o.p.s. 
 • pracovní poměr – na dobu neurčitou (pracovní poměr vzniká jmenováním); 6měsíční zkušební lhůta 
 • úvazek – plný 
 • platové zařazení dle odbornosti a praxe 
 • předpokládaný nástup do zaměstnání – jmenování do funkce k 01.04.2020, popř. dle dohody

Místo a způsob podání přihlášky:

Přihlášky včetně povinných příloh se doručují (poštou či osobně na podatelnu) na adresu: Bc. Jaroslava Lepešková, Městský úřad Čáslav, Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav Obálku označte „Neotvírat – VŘ – ANIMA - ŘED“

Lhůta pro podání přihlášky: nejpozději do 31.12.2019 včetně (rozhodující je datum doručení na Městský úřad Čáslav)

Přihláška musí obsahovat náležitosti: 

 • jméno, příjmení a titul zájemce, 
 • datum a místo narození zájemce, 
 • státní příslušnost zájemce, 
 • místo trvalého pobytu zájemce, 
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, 
 • telefonní spojení 
 • e-mailovou adresu 
 • datum a podpis zájemce

Povinné přílohy přihlášky: 

 • strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o vzdělání, dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, 
 • motivační dopis, 
 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením), 
 • doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (úředně ověřená kopie), 
 • případně prosté kopie dokladů o získání odborných odborných kurzů nebo jiného doplňkového vzdělávání, 
 • tzv. lustrační osvědčení (nebo doklad o podání žádosti o vystavení lustračního osvědčení) a čestné prohlášení dle zákona č. 451/1991 Sb. (neprokazují osoby narozené po 01.12.1971) 
 • prohlášení o jiné výdělečné činnosti (§ 304 zákoníku práce), 
 • souhlas se zpracováním osobních údajů (ke stažení na: www.meucaslav.cz – úřední deska – pracovní příležitost) 
 • koncepci provozu ANIMA ČÁSLAV, o.p.s. se zaměřením na nabídku služeb a ekonomiku provozu

Kontaktní osoba:

Administrace VŘ: Bc. Jaroslava Lepešková, personální - tel. 327 300 230, e-mail: lepeskova@meucaslav.cz

Bližší informace o pracovním místě: Ing. Martin Ronovský, DiS., tajemník MěÚ Čáslav – tel. 327 300 204, e-mail: ronovsky@meucaslav.cz

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče. Uchazeč nese náklady, které mu účastí na výběrovém řízení vznikly.

V Čáslavi dne 04.11.2019

JUDr. Vlastislav Málek v.r.

Starosta města Čáslav


Kontaktní e-mail: lepeskova@meucaslav.cz
Další informace: http://www.meucaslav.cz/vismo/osnova.asp?id_org=1834&id_osnovy=4969&n=pracovni%2Dprilezitosti&p1=4969
Datum zveřejnění: 5.11.2019

zpět na přehled

Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace