Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Archiv pozvánek

Na tomto místě najdete již proběhlé akce. Zpět na aktuální pozvánky.

Sociální konference v Litomyšli 2019

Společnost sociálních pracovníků a město Litomyšl Vás srdečně zvou na dvoudenní konferenci

SOUČASNOST A PERSPEKTIVA SOCIÁLNÍ PÉČE
VE SPOLEČNOSTI 21. STOLETÍ.

 

Program konference: 

>>> Středa 4. září 2019 <<<

17.00 – 18.30
PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D., psycholog
Generační střety aneb všichni proti všem

18.30 – 19.00
přestávka

19.00 – 20.30
PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D., psycholog
Partneři a rozchody

20.30 - 21.00
Noční koncert s malým občerstvením

____________________________________________________________

>>> Čtvrtek 5. září 2019 <<<

8.00 – 8.30
Registrace účastníků

9.00 – 9.30
Radomil Kašpar, místostarosta města Litomyšle
Zdravice

Ing. Jan Janeček, zakladatel konference
Zdravice

Ing. Helena Zahálková, MBA vedoucí odboru sociálních věcí Pardubického kraje
Zdravice

9.30 – 11.00
PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D., psycholog
Psychohygiena a zvládání stresu

11.00 – 11.15
Přestávka

11.15 – 12.15
PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D., psycholog
Být sám sebou

12. 15 – 13.00
Oběd

13.00 – 14.00
PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, PhD., MBA, psychoterapeut, supervizor
Lepší dítě rozmazlené než-li nemazlené? Aneb o důležitosti citového pouta v životě jedince

14.00 - 14.30
Překvapení

14.30 – 15.30
PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, PhD., MBA, psychoterapeut, supervizor
Vliv parentifikace na sociální a psychický vývoj dítěte a její dopady do dospělosti

15.30 – 15.45
Přestávka

15.45 – 17.15
Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., Policejní akademie Praha
Domácí násilí v pozdějších etapách života

Příspěvek pojednává o zvláštnostech domácího násilí v pozdějších etapách života. Autorka rozlišuje dvě základní dimenze problému. A to partnerské a transgenerační domácí násilí. A objasňuje důvody latence a typické příznaky týrání seniorů
a věnuje se také doporučením pro efektivní postupy řešení domácího násilí páchaného na seniorech.

17.15 – 17.30
Přestávka

17.30 – 18.30
MUDr. Marie Svatošová, lékařka, spisovatelka a publicistka
Eutanazie versus identita lékaře

Zakladatelka hospicového hnutí v České republice se v přednášce dělí o cenné celoživotní zkušenosti, získané jak v přímé péči o terminálně nemocné, tak během své bohaté přednáškové činnosti. Analyzuje příčiny úvah o uzákonění eutanazie, jasně definuje závažné nedostatky v přímé péči i nevyužívané rezervy ve stávající legislativě, upozorňuje na nedostatky v pregraduálním a postgraduálním vzdělávání odborníků, na absenci znalostí základů logoterapie, zdůrazňuje nezbytnost mezioborové spolupráce a hájí čest lékařského stavu.

19.00 – 20.00
Společenský večer

od 20.00
Překvapení
____________________________________________________________

>>> Pátek 6. září 2019 <<<

8.00 – 9.00
Prof. PhDr. Jan Keller, CSc., Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity
Sociologický pohled na psychologii štěstí

Příspěvek pojednání o některých aspektech pozitivní psychologie neboli vědy o štěstí. Autor vyjmenovává některé základní teze této disciplíny a všímá si některých filozofických a metodologických problémů, které jsou s ní spjaty. Autor vysvětluje, proč musí být fenomén štěstí měřitelný, a zabývá se štěstím jako nástrojem sebeřízení, který stojí ve službách firemního zisku.

9.00 – 10.00
Doc. Ing. Ladislav Průša, CSc., Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., Praha
„Kdo o nás bude pečovat?“

Stárnutí populace se bezprostředně dotýká všech zemí EU. Významným způsobem se mění struktura obyvatelstva, rostou nároky na jednotlivé sociální systémy. V rámci odborných diskusí je soustavně věnována pozornost především otázkám dlouhodobé udržitelnosti důchodových systémů, v posledních letech se pozornost zaměřuje rovněž na problematiku sociálních služeb a zdravotní péče. Doposud získané poznatky identifikují, že systém sociálních služeb není na důsledky stárnutí populace připraven. Již dnes se řada poskytovatelů sociálních služeb potýká s nedostatkem počtu sociálních pracovníků, ve většině regionů se prodlužuje čekací doba na umístění v pobytových zařízeních, terénní sociální služby se nerozvíjejí, podpora pečujících osob je nedostatečná. Cílem tohoto příspěvku je pokusit se alespoň rámcově kvantifikovat očekávaný nárůst potřeby kvalifikovaných pracovníků v sociálních službách tak, aby i nadále byly v naší zemi sociální služby poskytovány na kvalitní úrovni.

10.00 – 10.30
Přestávka

10.30 – 11.30
Ing. Petr Víšek, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., Praha
Sociální důsledky 4. průmyslové revoluce

Digitalizace a rozvoj umělé inteligence, bude mít významné sociální důsledky a bude vyvolávat potřebu nových aktivit v sociální oblasti. Jde o problematiku nezaměstnanosti a o riziko vzrůstu sociální polarizace společnosti. Otevřený je problém redistribucí ve směru financování nových, zpravidla neproduktivních, povolání (zaručený, podmíněný příjem) a další vývoj pojistných systémů. Dalším problémem je budoucí role hmotné podpory v nezaměstnanosti a nepojistných dávek a záchranná sociální síť., která by měla zabezpečit aby, ti kteří z řady objektivních i subjektivních důvodů „neuspějí“ nepropadli do společensky nepřijatelné chudoby.

11.30 – 12.15
Mgr. Šárka Dořičáková, PhD., Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity
Terénní pseudosociální služby pro seniory

Autorka se zabývá neprozkoumaným tématem, a to problematikou poskytování terénních pseudosociálních služeb pro seniory. Stárnutí obyvatelstva a zvyšující se podíl seniorů v populaci přináší vyšší nároky na zabezpečení služeb. Rostoucí poptávka po terénních sociálních službách pro seniory a nedostatečný počet registrovaných poskytovatelů tak vytváří prostor k podnikání na volném trhu, kde může být konkurence výhodou. V tomto případě se však jedná o vznik služeb bez registrace, které sociální služby vykonávat nemohou a jsou tedy v českém systému nelegální. Cílem příspěvku je porozumět mechanismům fungování neregistrovaných terénních služeb pro cílovou skupinu seniorů v České republice. Zásadním problémem, který v pseudosociálních službách shledáváme, je, že zcela schází pozice sociálního pracovníka jako garanta kvality, čímž absentuje výkon sociální práce.

12.15 – 12.45
Přestávka

12.45 – 13.45
Jana Sieberová, vedoucí domácího hospice Duha Hořice
Kulturní a duchovní aspekty péče o pacienty v konečné fázi života

Lektorka ve své přednášce začíná skutečností uvědomění si nevyléčitelného onemocnění, emočního prožívání jak na straně nemocných, tak i jejich blízkých. Důležitost klade nejen na rozpoznání spirituálních potřeb u nemocných, ale také na nabídku duchovní služby a její podstaty. Účastníci tak mohou získat představu o rozhovoru v duchovní péči, kdy se pečující profesionál citlivě dotýká hloubky nitra pacientů i rodin a nechává tak vzájemnou spolupráci v atmosféře svobody, důstojnosti, sdílení, úcty k prožitým chvílím.

13.45 - 14.30
Jana Sieberová, vedoucí domácího hospice Duha Hořice
Domácí hospicová péče

Autorka má zájem seznámit účastníky se základy paliativní a hospicové péče. Přednáška se zaměřuje na etické a praktické otázky v období umírání a smrti. Fáze vyrovnávání se s realitou nevyléčitelné nemoci. Posluchači se dozvědí jak rozpoznávat a zvládat symptomy, které provázejí poslední stádium nemoci a umírání a také rozpoznávat a ovlivňovat to, co je významné pro kvalitu života. Jak zmírnit bolest, utrpení, zachovat důstojnost, citlivost a empatickou komunikaci s umírajícím a jeho rodinou.

14.30
Oběd

Změna programu vyhrazena.

 

Webová stránka: http://www.litomysl.cz/?lang=cz&co=konference_soc_pece&akce=program&rok=2019

Vloženo: 6.8.2019 10:49

zpět na přehled

Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace