Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Vyšší odborné

Evangelická akademie Praha - Vyšší odborná škola sociální práce a SOŠ

Školu již před osmadvaceti lety založili členové Českobratrské církve evangelické, protože chtěli ve svobodných poměrech navázat na tradici bratrského školství. Vytvořili otevřenou školu zaměřenou na výchovu a vzdělávání odborných pracovníků v sociální oblasti, především v nově zřizovaných nestátních organizacích, včetně církevních. Postupem let vznikla celá „rodina“ škol zřizovaných Českobratrskou církví evangelickou s názvem EVANGELICKÁ AKADEMIE  (v současnosti sdružuje 6 škol: VOŠ SP a SOŠ v Praze, SOŠ v Brně, VOŠ SP v Brně, SOŠ v Náchodě, ZŠ Bratrská v Praze, Konzervatoř v Olomouci).

Za dobu svého trvání prošla Evangelická akademie v Praze mnohými změnami. Vlivem sociokulturního rozvoje v české společnosti došlo k prudkému rozvoji  sociální práce, na který škola bezprostředně reagovala změnami v učebních dokumentech i změnami studijních oborů. V roce 1996 vznikla vyšší odborná škola vzdělávající sociální pracovníky, která nahradila původní dvouleté nástavbové studium. 

Evangelická akademie si zachovává svou tvář, jedinečnost a své poslání:

Evangelická akademie je profesionální a kvalitní škola, která vyznává hodnoty pomoci a křesťanské lásky k bližnímu. Usilujeme o to, aby hodnoty milosrdenství, solidarity, důstojnosti člověka a vzájemného respektu získaly u studentů a studentek svou přesvědčivost a chtěli se na nich sami svobodně podílet.

Dnes Evangelická akademie – Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola sdružuje vyšší odbornou školu, pedagogické lyceum a střední odbornou školu v denní i dálkové formě. Část studijních programů je zaměřena také na celoživotní vzdělávání dospělých. Škola je Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy akreditována jako zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Prezenční a kombinované studium vyšší odborné školy oboru sociální práce připravuje studující na výkon sociální práce nejen v oblasti sociálních služeb. Absolventi, diplomovaní specialisté, se uplatní všude, kde se realizuje sociální práce. Evangelická akademie – VOŠ SP je od roku 2000 řádným členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci, úzce spolupracuje s Evangelickou teologickou fakultou UK.

Dialog mezi učitelem a studujícími škola považuje za nejosvědčenější cestu dozrávání a porozumění řádu světa. Na půdě Evangelické akademie v Praze se setkávají lidé různých generací a rozdílných kultur. V setkání a naslouchání jeden druhému se umocňuje radost z poznaného. Otevřená komunikace je pro tuto školu charakteristická. Během studia se velmi dobře prolíná teoretická příprava s praxí na konkrétních pracovištích sociálních  služeb, úřadů a vzdělávacích institucí. Během let vytvořený systém praxí a supervize získal vynikající pověst. Oceňovaný je výcvik komunikačních dovedností. Při výuce je kladen velký důraz na respekt k jedinečnosti každého člověka, jeho svobodu a zodpovědnost, lidskou rozmanitost, sociální spravedlnost, sounáležitost a solidaritu lidí.  Studium na VOŠ SP vyžaduje cílenou snahu o osobnostní rozvoj, vstřícnost a schopnost velkého psychického a často také fyzického nasazení ze strany studentů. Učitelé však tyto oprávněné nároky vyvažují mnohostrannou podporou studentů.  Rozhodnout se zde studovat sociální práci znamená setkávat se na praxích s lidskou různorodostí, ale také s bolestí, nepohodou a závislostí. Snažit se porozumět biblickému poselství o svobodě, lidské důstojnosti a pomoci bližnímu a uplatnit ho v realistických postojích vlastních možností. To považují mnozí studenti zdejší školy za smysluplné směřování svých životních příběhů. Učitelé s vděčností potkávají bývalé absolventy školy, kteří v oboru sociální práce, sociálních služeb či na úřadech státní správy a samosprávy mnohostranným způsobem osvědčují své osobnostní i profesní kvality. 

Na začátku studia studující VOŠ sociální práce zaznamenávají své postřehy a získané poznatky o škole, uprostřed studia reflektují posun své motivace a zpřesňují své cíle učení, na konci studia zpracovávají rozsáhlejší reflexi studia a sebereflexi vlastního rozvoje. Z jejich prací citujeme:

„Evangelická akademie je moderní škola budoucnosti, která celkovou svou náplní přesahuje obvyklý systémový školský standard. Studentům se věnuje dobře sehraný tým kvalifikovaných pedagogů, mnozí z nich působí v praxi. Vládne zde přátelská rodinná atmosféra a komunikace mezi studenty a pedagogy je otevřená.“

M. J., 1. ročník

„Studium mě baví a získané vědomosti mi „sednou,“ rovnou je uplatňuji ve svém zaměstnání. Líbí se mi, že škola podporuje studenty v tom, co je v oboru zajímá a k čemu mají blízko. Za podporu děkuji i všem svým skvělým spolužákům.“

A. M., 2. ročník

„Právě na odborných praxích jsem se dozvěděl o sociální práci nejvíce. Zažil jsem různá pracoviště - církevní i státní, jak služby sociální prevence i péče, tak i práci úřadu sociálně právní ochrany dětí a kurátorů pro děti a mládež. Poznal jsem práci sociálních pracovníků v reálném světě i různé přístupy k člověku  a na různých úrovních sociální práce. Schopnost kriticky promýšlet základní témata sociální práce, etická a další dilemata, ale také schopnost sebereflexe, která mi pomáhá rozvíjet kritické myšlení směrem k vlastní osobě, jsem získal hlavně ve výcviku komunikačních dovedností a na supervizi …“

…Tímto jsem se dostal na konec reflexe mých dovedností, znalostí a postojů coby budoucího absolventa VOŠ SP EA Praha. Byl to dlouhý výčet, ale i díky této práci jsem mohl zpětně vidět, kolik mi toho škola dala a v kolika různých oblastech jsem se mohl posunout a jsem nyní dál. Nemyslím ale, že jsem u konce a že už na sobě nepotřebuji pracovat. Naopak, díky reflexím a zpětným vazbám znám nyní svoje některé slabé stránky a můžu s nimi dále pracovat.“ 

T. K., 3. ročník

 

Svou volbu vyšší odborné školy EA v Praze bych neměnila."

A. F.

 

                                                                                              Jarmila Rollová a kolektiv EA VOŠ SP

Adresa školy:
Evangelická akademie Praha - Vyšší odborná škola sociální práce a SOŠ
Hrusická 2537/7, Praha 4, 141 00 
tel./fax: 272 761 609
www.eapraha.cz

 

Kontaktní e-mail: skola@eapraha.cz

Vloženo: 21.5.2012 9:33
Naposledy upraveno: 19.4.2019 22:31

zpět na přehled

Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace