Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2019/2 - Vzdělávání v sociální práci »

Problémy v praktickom vzdelávaní študentiek a študentov sociálnej práce

Katarína Levická, Dominika Uhnáková

Medailon autora:

Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD., vyštudovala psychológiu a sociálnu prácu na Trnavskej univerzite v Trnave. Od roku 2011 tam pôsobí ako odborná asistentka na Katedre sociálnej práce Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce. V rokoch 2012–2016 pracovala ako psychológ v Zariadení pre seniorov v Trnave. Zameriava sa na profesijnú etiku, terapeutické prístupy v sociálnej práci, sociálnu prácu s komunitou.

Mgr. Dominika Uhnáková, PhD., ukončila doktorandské štúdium v odbore sociálna práca a v súčasností pôsobí ako postdoktorandka na Katedre sociálnej práce Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave.

Abstrakt:

Ciele: Cieľom výskumu bolo zistiť, s akými problémami sa najčastejšie stretávajú študenti sociálnej práce počas výkonu odbornej praxe. Štúdia bola realizovaná na Katedre sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave. TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ: Dôležitou súčasťou vzdelávania sociálnych pracovníkov je aj praktická výučba. Pre jej efektívnosť je nevyhnutné prepojiť ju aj so študentskou supervíziou. Metódy: V štúdii bola použitá obsahová analýza. Jej predmetom bola identifikácia problémov, ktoré študenti reflektovali počas ich odbornej praxe. Celkovo sme analyzovali 354 záznamov z praxe. Výsledky : Medzi najčastejšie sa vyskytujúce problémy počas odborných praxí patrili neistota v komunikácii s klientom, nadviazanie prvého kontaktu s klientom, udržanie si odstupu od klienta. Implikácia pre sociálnu prácu : Z výsledkov výskumu vyplýva, že problémy študentov na praxi súvisia najmä s ich osobnou profesijnou výbavou. V tejto súvislosti vidíme možnosti posilnenia predpraxovej prípravy.

Klíčová slova:

prax, supervízia, vzdelávanie

s. 88 - 105Podobné články

Akademické články Muzikoterapia v sociálnej práci na Slovensku
Akademické články Moc v sociálnej praxi z pohľadu študentiek sociálnej práce
Akademické články Reflexia ďalšieho vzdelávania a profesijného rozvoja sociálnych pracovníkov na Slovensku a v Českej republike
Fakta, dokumenty, legislativa Supervízia, syndróm vyhorenia, etický kódex supervízie a mnoho ďalšieho
Akademické články Prínos Ústavu M. R. Štefánika ku vzdelávaniu sociálnych pracovníkov na Slovensku


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace