Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2020/5 - Síťování v sociální práci »

Faktory pomáhající a bránící sociálnímu začleňování lidí po výkonu trestu odnětí svobody

Igor Hendrych

Medailon autora:

PhDr. Igor Hendrych, Ph.D., je absolventem oboru Sociální politika a sociální práce na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Více než dvě desetiletí pracoval ve vězeňství a od roku 2010 působí jako akademický pracovník Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě. V tvůrčí a publikační činnosti se zaměřuje na problematiku sociální práce s lidmi ve/po výkonu trestu odnětí svobody a své poznatky reflektuje i na poli penologie, kterou mimo jiné na Slezské univerzitě přednáší. 

Abstrakt:

CÍLE: Text přináší odpovědi na výzkumnou otázku „Jak působí charakteristiky institucionální podpory na inkluzivní změnu lidí po výkonu trestu odnětí svobody v Moravskoslezském kraji“. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: V ČR a potažmo v Moravskoslezském kraji je evidována vysoká míra recidivy kriminálního jednání a současně vysoký poměr odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody na počet obyvatel, což vzbuzuje předpoklad, že institucionální podpora sociální inkluze bývalých odsouzených vykazuje deficity. V rámci teorie je vycházeno ze zahraničních zkušeností teorie sociální inkluze lidí po výkonu trestu, neboť v ČR není dosud tato oblast relevantně empiricky probádaná. METODY: Výzkumné šetření bylo založeno na platformě interpretativního porozumění v rámci strategie kvalitativního zkoumání, které bylo realizováno prostřednictvím biografického přístupu. Základní technikou zjišťování se staly narativní rozhovory s dalšími užitými doplňkovými technikami, polostrukturovanými rozhovory a studiem dokumentů. VÝSLEDKY: Na základě výsledku výzkumu lze konstatovat, že v dané oblasti převládají faktory, které sociální inkluzi lidí po výkonu trestu spíše brání či jí nepomáhají. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Výsledná zjištění mohou pomoci aktérům institucionální podpory sociální inkluze lidí po výkonu trestu, kteří jsou velmi často sociálními pracovníky či realizátory sociální politiky, reflektovat nedostatky v jejich praxi a formulovaná doporučení napomoci k jejímu zlepšení.

Klíčová slova:

sociální inkluze, výkon trestu, odnětí svobody, institucionální podpora, inkluzivní změna, sociální pomoc

s. 23 - 40Podobné články

Fakta, dokumenty, legislativa Plní výkon trestu odnětí svobody již „pouze“ funkci ochrany společnosti?
Akademické články Možný přínos teorií sociální práce pro klienty po výkonu trestu odnětí svobody
Akademické články Multidisciplinární pohled na proces přípravy reintegrace odsouzených ve výstupních oddílech v českém penitenciárním prostředí
O čem se mluví Přehled téměř 70 organizací působících v trestní justici – RUBIKON Centrum představilo jedinečnou interaktivní mapu
Fakta, dokumenty, legislativa Vztah výživy a soběstačnosti u seniorů v institucionální péči


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace