Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2010/2 - Sociální práce s umírajícími »

Modely starostlivosti o zomierajúcich

Milan Tomka, Anna Kasanová

Medailon autora:

PhDr. Milan Tomka, PhD., vyštudoval sociálnu prácu na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Od roku 2001 pracuje na Katedre sociálnej práce a sociálnych vied UKF v Nitre. Pracoval ako konzultant a supervízor na Detskej linke záchrany, angažuje sa v komunálnej politike. Venuje sa predovšetkým témam sociálneho poradenstva a supervízie.
 
PhDr. Anna Kasanová, PhD., má dlhoročné skúsenosti v manažérskych pozíciách v zdravotníctve i v sociálnej sfére. Od roku 2002 vyučuje na Katedre sociálnej práce a sociálnych vied UKF v Nitre. Orientuje sa na problematiku chudoby a bezdomovstva, na sociálnu prácu s nezamestnanými a na širokú oblasť sociálnej práce so staršími ľuďmi.

Abstrakt:

Za posledné desaťročia výrazne vzrástol záujem o problematiku hospicovej a paliatívnej starostlivosti v západných krajinách, ale aj v štátoch strednej a východnej Európy, vrátane Slovenska. Svedčí o tom rastúci záujem verejnosti o tieto služby vzhľadom na rastúcu životnú úroveň, ktorá proporcionálne tlačí na rast dopytu po službách hospicovej a paliatívnej starostlivosti. Taktiež starnutie populácie, rastúci podiel onkologických ochorení v štruktúre úmrtnosti vytvárajú čoraz väčší tlak na riešenie uvedených skutočností. Paralelne sa tak popri zlepšeniach v prevencii, diagnostike a liečbe, ktoré vyplývajú najmä z vysoko-technickej medicíny, vytvára priestor pre starostlivosť o ľudí, ktorí sa dožívajú vyššieho veku a trpia chronickými a degeneratívnymi chorobami.

Klíčová slova:

paliatívna starostlivosť, hospicová starostlivosť, koncepčný model, integrovaný model

s. 81 - 90Podobné články

Fakta, dokumenty, legislativa Dozreli sme na Slovensku?
Inspirace Sociálna asistencia ako súčasť nízkoprahových harm reduction služieb pre vylúčené komunity ľudí užívajúcich drogy a ľudí pracujúcich v pouličnom sexbiznise
Akademické články Starostlivosť o seba v sociálnej práci ako inšpirácia pre vznikajúcu oblasť onkologickej sociálnej práce
Akademické články Inšpirácie pre klinickú sociálnu prácu na Slovensku – prítomnosť a budúcnosť v 21. storočí
Akademické články Vybrané modely rodinnej terapie v kontexte posudzovania sociálneho rizika rodiny


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace