Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2017/5 - Terapie v sociální práci? »

Starostlivosť o seba v sociálnej práci ako inšpirácia pre vznikajúcu oblasť onkologickej sociálnej práce

Katarína Šiňanská, Agnesa Kočišová

Medailon autora:

PhDr. Katarína Šiňanská, PhD., vyštudovala odbor Sociálna práca na FF PU v Prešove. Rigoróznu skúšku v odbore Sociálna práca absolvovala na Katedre sociálnej práce FF UPJŠ v Košiciach. V roku 2012 úspešne ukončila doktorandské štúdium v odbore Sociálna práca na Katedre sociálnej práce Inštitútu edukológie a sociálnej práce FF PU. V súčasnej dobe pracuje ako odborná asistentka na Katedre sociálnej práce FF UPJŠ v Košiciach. Špecializuje sa na vyučovanie predmetov zameraných na komunitný rozvoj a v tejto oblasti sociálnej práce aktívne pôsobí i v praxi.

PhDr. Agnesa Kočišová, PhD., vyštudovala odbor Andragogika na FF PU v Prešove; rigoróznu skúšku v odbore Sociálna práca absolvovala na FF UPJŠ v Košiciach (2009) a doktorandské štúdium v odbore Sociálna práca na FF PU v Prešove (2012). Ako odborná asistentka na KSP FF UPJŠ v Košiciach pôsobila od roku 2008. Je spoluautorkou troch monografií, troch vysokoškolských učebníc a niekoľkých štúdií; spoluriešiteľkou piatich vedeckovýskumných úloh (so zameraním napr. na psychologické determinanty zvládania onkologického ochorenia).

Abstrakt:

Príspevok vymedzuje onkologickú sociálnu prácu ako náročnú pomáhajúcu profesiu. Upozorňuje na výskyt negatívnych javov v práci sociálnych pracovníkov a vyzdvihuje možnosti prevencie. Autorky charakterizujú koncept starostlivosti o seba a pojednávajú o možnostiach predchádzania negatívnym javom. Výskum autorky zamerali na zisťovanie miery vykonávanej starostlivosti o seba v skupine sto respondentov – sociálnych pracovníkov, pracujúcich v rôznych typoch organizácií. Údaje boli získavané prostredníctvom validizovaného dotazníka, tzv. Dotazníka vykonávanej starostlivosti o seba, ktorý vychádza z pôvodného rovnomenného dotazníka od autora Lovaša (2015).

Klíčová slova:

pomáhajúce profesie, onkológia, sociálna práca, preventívne aktivity, starostlivosť o seba

s. 52 - 68Podobné články

Akademické články Inšpirácie pre klinickú sociálnu prácu na Slovensku – prítomnosť a budúcnosť v 21. storočí
Akademické články Terénna sociálna práca na Slovensku
Akademické články Klinická sociálna práca z hľadiska odbornej lexiky a terminológie
Akademické články Etnizujúci prístup v sociálnej práci so sociálne exkludovanými a alternatívy kritickej sociálnej práce
Inspirace Sociálna asistencia ako súčasť nízkoprahových harm reduction služieb pre vylúčené komunity ľudí užívajúcich drogy a ľudí pracujúcich v pouličnom sexbiznise


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace