Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2018/3 - Kritické perspektivy v sociální práci »

Mít domov znamená důstojně bydlet! Divadlo utlačovaných jako nástroj uplatňování kritické reflexivity

Eliška Černá (roz. Lindovská), Lenka Polánková (roz. Remsová)

Medailon autora:

Mgr. Eliška Černá, Ph.D., působí jako odborná asistentka a výzkumnice na Katedře sociální práce Fakulty sociálních studií OU v Ostravě. V rámci své akademické praxe se zabývá možnostmi řešení bezdomovectví a vyloučení z bydlení a radikální sociální prací. Zkoumá a evaluuje pilotní projekt Rapid Re-Housing pro rodiny s dětmi v Brně. Ve svém volném čase se prakticky věnuje aplikaci práva na bydlení v městském prostoru.

MgA. Lenka Polánková, Ph.D., působí jako odborná asistentka na Katedře sociální pedagogiky PdF MU a jako externí lektorka dramatické výchovy pro školy a neziskové organizace. Zabývá se uplatněním dramatického umění jako prostředku osobního růstu, vzdělávání a zkoumání společenských problémů při práci se sociálně znevýhodněnými skupinami. Je zakládající členkou Kabinetu divadla utlačovaných (KDivU), jehož posláním je prostřednictvím divadla otevírat dialog a podpořit jednotlivce a skupiny čelící různým formám útlaku ve společnosti v uvědomění si vlastní životní situace, práv a síly ke změně.

Abstrakt:

CÍL: V článku popisujeme proces a výstupy výzkumu, jehož cílem bylo zjistit, jaké poznání o „sociálním bydlení“ spolu-utvářejí lidé s touto zkušeností a jaké strategie jednání, na základě takového poznání reality, navrhují. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Teoretický rámec výzkumu opíráme o koncept vyloučení z bydlení, antiopresivní přístupy a kritickou reflexivitu. METODY: Pro naplnění cíle výzkumu byla zvolena kvalitativní výzkumná strategie, specificky zplnomocňující akční výzkum, metoda divadla utlačovaných. VÝSLEDKY: V textu představujeme rámcový scénář divadelního představení „Mít domov znamená důstojně bydlet!“, realizovaného ve vybraných městských částech. V rámci divadelní tvorby identifikujeme centrální jev: byznys s chudobou v bytech (krátkodobé nájemní či podnájemní smlouvy, nucená vystěhování, špatná kvalita nájemních bytů a byty ve vyloučených lokalitách). V rámci tří odehraných představení společně s diváky (lidmi vyloučenými z bydlení) spolu-utváříme strategie jednání proti byznysu s chudobou v bytech, konkrétně: ubytování u rodiny či sousedů, podpora sociální pracovnicí, žádost o navrácení kauce, blokáda proti vystěhování, stan na náměstí, v jednotě je síla a kolektivní vyjednávání s majitelem. Rozhodnutí nevzdat se, solidarita a zveřejnění se v těchto strategiích ukazují jako klíčová témata. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: V závěru diskutujeme, jakým způsobem divadlo utlačovaných přispívá k uplatňování kritické reflexivity jako způsobu poznání reality a tím i k rozvoji kritické praxe v sociální práci.

Klíčová slova:

"sociální bydlení", divadlo utlačovaných, zplnomocňující akční výzkum, kritická reflexivita

s. 22 - 39Podobné články

Akademické články Jak řešit kolize mezi praxí sociální práce a právem
O čem se mluví Kulatý chodník: Akční skupiny lidí bez domova a ministryně Marksová
O čem se mluví Přídavek na bydlení: potenciální rizika nepromyšleného návrhu
Akademické články Jak si žijí „samoživy“ (?): spokojenost s bydlením pohledem samoživitelek
Akademické články Způsoby zvládání obtížných situací v kontextu bezdomovectví


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace