Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Platformy

ČESKÉ

Společnost sociálních pracovníků

je dobrovolnou odbornou organizací sdružující členy, kteří se aktivně podílejí na rozvoji sociální práce a zvyšování odborné úrovně sociální práce v praxi. SSP je členem Mezinárodní asociace sociálních pracovníků (IFSW). Umožňuje vzájemnou výměnu odborných zkušeností, získávání nových poznatků, a podílí se na dalším vzdělávání svých členů. Organizuje odborné konference a pracovní dny, pravidelně vydává "Informace". Poskytuje svým členům pomoc v souvislosti s jejich přípravou na povolání a výkonem zaměstnání. Usiluje o to, aby sociální práci na všech úrovních vykonávali pracovníci s příslušným odborným vzděláním.

http://www.socialnipracovnici.cz/

Profesní komora sociálních pracovníků

Smyslem stránek Profesní komory sociálních pracovníků o. s. je nabízet informace rozšiřující odborné možnosti sociálních pracovníků, podněcovat diskusi a vzájemnou komunikaci v oboru sociální práce i navenek mezi sociálními pracovníky a všemi, kdo se o tuto problematiku zajímají. Chceme tím přispět k rozvoji sociální práce jako profese skutečně odborné. Profese, která co možná nejvíce naplňuje svůj ideál, pro který jsme se tomuto oboru upsali: sociální práce jako umění pomáhat lidem v jejich těžkostech způsobem užitečným a udržujícím respekt k člověku. 

http://www.pksp.cz

Rada pro rozvoj sociální práce

Posláním RAROSP je rozvíjet odbornou úroveň, kvalitu a společenskou prestiž profese a oboru sociální práce prostřednictvím spolupráce, výměny zkušeností a příkladů dobré praxe mezi vzdělavateli v sociální práci, profesními organizacemi sociálních pracovníků a jejich zaměstnavateli.

http://www.rarosp.cz/

Asociace vzdělavatelů v sociální práci

je dobrovolné sdružení právních subjektů vyšších odborných a vysokých škol nebo jejich částí, které nabízejí vzdělání v sociální práci na území ČR, případně poskytovatelů dalšího vzdělávání v sociální práci.

http://www.asvsp.org/

Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky

je největším profesním sdružením sdružující poskytovatele sociálních služeb v České republice. Asociace je nezávislé sdružení právnických a fyzických osob, registrovaných poskytovatelů sociálních služeb, sledující jako základní cíl rozvoj a zvyšování úrovně sociálních služeb.

http://www.apsscr.cz/

Zdravotně sociální sekce 022 při České asociaci sester

Česká asociace sester je odborná, stavovská dobrovolná, nezisková, nepolitická organizace s právní subjektivitou. Je to největší odborná profesní organizace sester a jiných odborných pracovníků. Je otevřena pro všechny sestry a ostatní nelékaře působící v resortu zdravotnictví, sociálního zabezpečení, školství a ve všech oblastech soukromého, nebo jiného podnikání bez ohledu na národnost, nebo náboženské vyznání. S působností po celé České republice.

http://www.cnna.cz/sekce-a-regiony/19/ (Vstup pouze po přihlášení)

Česká asociace streetwork

(ČAS) je dobrovolná, profesní, nevládní nezisková organizace.  Jako odborná organizace zastupuje fyzické i právnické osoby působící v oblasti nízkoprahových sociálních služeb dle typologie sociálních služeb (terénní programy, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, kontaktní centra), přičemž zejména lobuje ve prospěch členů ČAS i samotného oboru, vytváří klima pro práci v oboru, podporuje vlastní vnitřní činnost na profesionalizaci oboru, realizuje projekty určené pro odbornou veřejnost.

http://www.streetwork.cz/

Sdružení azylových domů 

zastřešuje osoby a organizace zabývající se lidmi bez přístřeší nebo ohroženými ztrátou bydlení a vytváří pro ně odborné prostředí.

http://www.azylovedomy.cz

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v České republice 

zahájilo činnost v září roku 2000 na základě tříletého projektu, vypracovaného Českým helsinským výborem a  financovaného z grantu Evropské iniciativy pro demokracii a lidská práva Evropské Komise. Po úspěšném dokončení projektu rozhodly členské organizace Konsorcia o jeho registraci jakožto samostatné právnické osoby (v březnu 2003). V této podobě fungovalo Konsorcium až do konce roku 2009, kdy po několika měsících relativní nečinnosti změnilo své stanovy a zahájilo novou etapu své činnosti.

http://www.konsorcium-nno.cz/

Česká asociace pečovatelské služby

(ČAPS) sdružuje přes 250 organizací poskytujících terénní sociálně-zdravotní služby. Jejími členy jsou příspěvkové organizace měst a obcí, církevní a neziskové organizace i podnikatelské subjekty. Kromě expertní a dokumentační činnosti vyvíjí ČAPS vzdělávací a v neposlední řadě i informační činnost.

http://www.caps-os.cz/

Česká rada sociálních služeb

je koalicí nestátních poskytovatelů sociálních a zdravotně sociálních služeb sociálně znevýhodněným skupinám občanů. Rada zajišťuje podpůrné programy pro seniory, zdravotně postižené, drogově závislé, bezdomovce, ale také o ochranu opuštěných a týraných dětí i pomoc lidem v nouzi v nejširším slova smyslu. K důležitým úkolům Rady patří prosazovaní odpovídajících podmínek pro práci poskytovatelů sociálních služeb v České republice. Rada se trvale vyjadřuje k těm oblastem vládní politiky, které mají pro praktické uplatnění přirozené občanské solidarity rozhodující význam.

V roce 2011 Rada splynula s Institutem rozvoje veřejných služeb. (http://www.irvs.cz/)

http://www.crss.cz/

Národní rada osob se zdravotním postižením

(NRZP ČR) je občanským sdružením s celostátní působností, které zastupuje zájmy osob se zdravotním postižením při jednáních se státními a veřejnými institucemi. Úlohou NRZP ČR je přispívat k integraci osob se zdravotním postižením do společnosti a důsledně obhajovat lidská práva těchto lidí. Tuto svoji úlohu plní připomínkováním legislativních norem a realizací projektů, které přispívají k začleňování osob se zdravotním postižením do společnosti ve všech sférách činnosti.

http://www.nrzp.cz

SKOK – Spolek oborové konference nestátních neziskových organizací působících v sociální a zdravotně sociální oblasti

Posláním sdružení SKOK je podporovat sociální začleňování ohrožených osob a skupin, podporovat rozvoj, kvalitu a inovaci v sociální a zdravotně sociální oblasti, podporovat NNO působící v oblasti sociálního začleňování.

http://www.skok.biz/

Asociace nestátních neziskových organizací v České republice 

je nepodnikatelským zájmovým sdružením právnických osob, které bylo založeno v roce 2003 jako výsledek dlouhého procesu posilování spolupráce neziskového sektoru, započatého počátkem 90. let. Členem Asociace NNO jsou všechna existující krajská všeoborová a některá oborová sdružení, jakož i řada jednotlivých nestátních neziskových organizací (NNO).

http://www.asociacenno.cz/

Asociace pro mezinárodní otázky

(AMO) je nevládní organizace, think-tank, působící v oblasti mezinárodních vztahů více než deset let. Jejím posláním je přispívat k hlubšímu porozumění mezinárodnímu dění. Poskytuje prostor pro vyjadřování a realizaci idejí, myšlenek a projektů sloužících k rozvoji vzdělanosti, porozumění a tolerance mezi lidmi. 

Svou činnost soustředí Asociace pro mezinárodní otázky do třech základních pilířů: Vzdělání, Mezinárodní projekty a Výzkum.

http://www.amo.cz/

Asociace občanských poraden

(AOP) byla zřízena pro rozvoj sítě občanských poraden. Občanské poradny poskytují nezávislé, odborné, nestranné a bezplatné sociálně odborné poradenství v 18 právních oblastech a upozorňují příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů.

http://www.obcanskeporadny.cz/

A.N.O. - Asociace nestátních organizací

je dobrovolná, profesní, odborná, nezávislá a nepolitická asociace, která slouží jako střešní organizace především nestátních organizací poskytující adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostním chováním.

http://www.asociace.org/

Asociace poraden pro zdravotně postižené

(APZP) napomáhá rozšiřování a zvyšování kvality odborného poradenství pro občany se zdravotním postižením a rozvíjí nové formy a metody v oblasti poradenství pro zdravotně postižené. APZP se účastní procesu komunitního plánování v sociálních službách, napomáhá zavádění standardů kvality sociálních služeb a zabezpečuje odborné vzdělávání v oblasti poradenství pro zdravotně postižené. APZP vydává odborné publikace, metodické materiály a skripta pro oblast odborného poradenství pro osoby se zdravotním postižením a jejich rodiny, zabezpečuje výměnu a sdílení odborných informací a zkušeností a spolupracuje s dalšími nestátními subjekty, které působí profesionálně v oblasti odborného poradenství pro uživatele sociálních služeb.

http://www.apzp.cz

Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví

(AKS) vznikla z potřeby poskytovatelů mimonemocničních sociálně zdravotních služeb pro lidi s psychotickou duševní poruchou mít svou střešní organizaci, jež by prosazovala jejich zájmy a potažmo i zájmy celé oblasti komunitní péče pro danou cílovou populaci.

Činnost AKS vychází z přesvědčení, že jedním z poslání kultivovaného lidského společenství je napomoci lidem, kteří kvůli nemoci nejsou schopni sami plně naplňovat své běžné hmotné, sociální a duchovní životní potřeby, tento handicap vyrovnat a umožnit jim setrvání v přirozeném lidském společenství a žití produktivního života kvalitativně srovnatelného se životem ostatní, zdravé populace.

http://www.askos.cz

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR

pomáhá svým členům - zaměstnancům všech profesí a všech věkových kategorií hájit svá občanská, zaměstnanecká i odborová práva. Odborový svaz, jsou lidé, kteří společně sdílejí své starosti i radosti, pomáhají si svými zkušenostmi získanými na pracovištích, na svazových odborných seminářích a konferencích i od zahraničních kolegů.

http://osz.cmkos.cz


SLOVENSKÉ

Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci 

Našim poslaním je združovať odborníkov - profesionálov, pracujúcich v odbore sociálna práca a presadzovať ich spoločné záujmy v súlade s celospoločenskými potrebami, dbať na rast profesionality členov a nimi poskytovaných služieb a prispievať k zvyšovaniu kvality vzdelávania sociálnych pracovníkov. 

http://www.avsp.sk/

Platforma mimovládnych rozvojových organizácií 

(Platforma MVRO) je združením právnických osôb - strešnou organizáciou 31 (24 riadnych členov a 7 pozorovateľov) slovenských mimovládnych organizácií , ktoré sa zaoberajú najmä zahraničnou rozvojovou a humanitárnou pomocou. Jej úlohou je predovšetkým zastupovať spoločné záujmy svojich členských organizácií na domácej pôde i v zahraničí a informovať členské organizácie o aktuálnom vývoji.

http://www.mvro.sk/


EVROPSKÉ

INTERLINKS

INTERLINKS  (Health systems and long-term care for older people in Europe – Modelling the INTERfaces and LINKS  between prevention, rehabilitation, quality of services and informal care)

Based on results and products  of the 3-years  project funded by the European Commission under the Seventh Framework programme the interactive web – page has been set up. It is a rich platform to change knowledge about long-term care policies, provisions and practise examples from 14 European countries.

http://interlinks.euro.centre.org

ANED – Academic Network of European Disability experts

ANED (Akademická sieť európskych expertov/tiek na problematiku zdravotného postihnutia) vznikla v decembri 2007 na základe požiadavky Európskej komisie monitorovať vývoj politík v oblasti zdravotného postihnutia v členských krajinách EÚ a podporovať prijímanie opatrení smerom k plnej účasti a rovnosti príležitostí pre všetky osoby so zdravotným postihnutím v Európe. Na webovej stránke projektu: www.disability-europe.net  sa nachádzajú národné správy zamerané na otázky sociálnej ochrany, zamestnanosti, vzdelávania a prípravy na trh práce, nezávislého života či dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím. 

V júni 2012 sa v rámci projektu spustil on-line monitorovací nástroj DOTCOM (the Disability Online Tool of the Commissionhttp://www.disability-europe.net/dotcom), ktorý poskytuje systematizovanú interaktívnu databázu  informácií spracovanú v kontexte implementácie OSN Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím.

http://www.disability-europe.net/

European Association of Schools of Social Work

EASSW brings together over 300 different schools, universities and tertiary education institutions supporting social work education

http://www.eassw.org/

International Federation of Social Workers Europe

IFSW Europe continue to highlight the social impact of the financial crisis. As part of our ongoing project considering the impact of the financial crisis we are continuing to lobby on behalf of members at various levels. The Social Platform recently sent a letter to Ministers of Employment and Social Affairs at the EU.

http://ifsw.org/europe/

European Federation of National Organisations Working with the Homeless 

FEANTSA, the European Federation of National Organisations Working with the Homeless is an umbrella of not-for-profit organisations which participate in or contribute to the fight against homelessness in Europe.  It is the only major European network that focuses exclusively on homelessness at European level.

http://www.feantsa.org

EURAG - European Federation of Older People

Eurag is a non profit independent organisation. Through its 148 member organisations, in 33 European countries, EURAG represents millions of older people in Europe. Eurag works on the improving of the quality of the social and political standards of living of older people.

http://eurageurope.org


SVĚTOVÉ

International Association of Schools of Social Work (IASSW)

IASSW is the worldwide association of schools of social work, other tertiary level social work educational programmes, and social work educators. The IASSW promotes the development of social work education throughout the world, develops standards to enhance quality of social work education, encourages international exchange, provides forums for sharing social work research and scholarship, and promotes human rights and social development through policy and advocacy activities. 

http://www.iassw-aiets.org/index.php

International Federation of Social Workers (IFSW) 

The International Federation of Social Workers (IFSW) is a global organisation striving for social justice, human rights and social development through the promotion of social work, best practice models and the facilitation of international cooperation.

http://ifsw.org/

International Council on Social Welfare (ICSW)

ICSW and our members are active in a wide range of fields within the general areas of social development, social welfare and social justice. This includes issues such as food and nutrition, welfare and health services, social protection, education and housing, as well as many issues relating to economic development, human rights and community participation.

http://www.icsw.org/

National Association of Social Workers (NASW)

The National Association of Social Workers (NASW) is the largest membership organization of professional social workers in the world, with 145,000 members. NASW works to enhance the professional growth and development of its members, to create and maintain professional standards, and to advance sound social policies.

http://socialworkers.org/

International Society for Mobile Youth Work (ISMO)

ISMO, the "International Society for Mobile Youth Work" in Stuttgart, a non-governmental organisation, together with other professional organisations of Youth Welfare Service from around the world has been developing the concept of Mobile Youth Work as a community-based street work approach on the international level for many years.

http://www.ismo-online.de


INFORMAČNÍ

Neziskovky.cz

Neziskovky.cz prostřednictvím kvalitního vzdělávacího a informačního servisu rozvíjejí neziskový sektor v ČR a podporují filantropii. Mezi hlavní cíle organizace patří profesionalizace činnosti neziskových organizací a podpora jejich vzájemné spolupráce. Neziskovky.cz jsou otevřená organizace, která spolupracuje a iniciuje spolupráci s příspěvkovými organizacemi, veřejnou správou i podnikatelskými subjekty. Dosahuje svých cílů poskytováním informačních, vzdělávacích a publikačních služeb. Jedná se především o provoz specializované veřejné knihovny, správu Katalogu neziskovek a Databáze finančních zdrojů, vydávání elektronického měsíčníku Svět neziskovek, organizaci seminářů pro pracovníky neziskových organizací, zprostředkování odborných konzultací a vydávání publikací pro neziskové organizace.

http://www.neziskovky.cz/

Dobromysl.cz

Dobromysl.cz je internetový portál poskytující komplexní informace o problematice zdravotního postižení - konkrétně různých forem mentálního postižení a autismu - a integrace lidí s tímto typem postižení do společnosti.

http://www.dobromysl.cz/

Helpnet.cz 

Informační portál Helpnet.cz pro osoby se specifickými potřebami usnadňuje orientaci v problematice zdravotního postižení. Anotace s odkazy na tuzemské internetové zdroje jsou roztříděny podle základních skupin postižení – zrakové postižení, sluchové postižení, mentální postižení, tělesné postižení, vnitřní nemoci, duševní zdraví. Tyto hlavní cílové skupiny doplňují rodiče dětí se zdravotním postižením a senioři.

http://www.helpnet.cz/

Dobrovolnik.cz 

Dobrovolnik.cz se zabývá dobrovolnictvím, dobrovolníky a dobrovolnickými akcemi. Jeho obsah tvoří nejen redakční rada složená ze zástupců mnoha organizací a profesí, kteří mají s dobrovolnictvím v ČR mnohaleté zkušenosti, ale především vy, naši uživatelé, kteří se s námi dělíte o své příběhy z dobrovolničení, fotografie z akcí, vystavujete pozvánky.

http://www.dobrovolnik.cz/

Prohuman.cz

Prohuman je odborný internetový časopis pre oblasť sociálnej práce, psychológie, pedagogiky, sociálnej politiky, zdravotníctva a ošetrovateľstva, ktorý je určený nielen pre profesionálnu verejnosť, ale aj pre študentov, dobrovoľníkov z rôznych oblastí, či pre laikov, ak ich témy zaujmú.

http://www.prohuman.cz/

Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace