Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Úvod » Recenze »

Anna Jašková, Beáta Balogová

Vybrané aspekty mobbingu z pohľadu sociálnej práce

ilustrační foto

Vydáno před 7 lety

Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2015.

Vedecká monografia s názvom Vybrané aspekty mobbingu z pohľadu sociálnej práce je dielom autoriek - internej doktorandky Inštitútu edukológie a sociálnej práce Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove  Anny Jaškovej a jej školiteľky, riaditeľky Inštitútu profesorky Beáty Balogovej. Autorky predstavujú novodobé sociálne riziko – mobbing optikou sociálnej práce v podmienkach Slovenskej republiky. Publikácia je svojím obsahom orientovaná na problematiku mobbingu ako súčasti otázok bezpečnosti na pracoviskách z aspektu medziľudských vzťahov.

Úvodom sú čitatelia a čitateľky oboznámené s celospoločenským problémom zvaným mobbing, ktorý autorky popisujú ako najznámejšiu formu agresie na pracovisku. Historický exkurz a operacionalizácia kľúčových pojmov slúži ako jedinečný študijný materiál nielen pre študentov a študentky sociálnej práce, ale aj pre všetkých, ktorých zaujíma vplyv pracovných vzťahov na zdravie človeka. Teoretické východiska a konceptuálny rámec prvej kapitoly tvoria základňu pre nasledujúce dve kapitoly. V prvej kapitole je analyzovaný súčasný stav mobbingu na Slovensku a  dokumenty na národnej a nadnárodnej úrovni. Autorky deklarujú legislatívnu zakotvenosť problematiky v sociálnej politike, konkrétne v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Druhá kapitola predkladá v logickej nadväznosti niektoré aspekty mobbingu v kontexte vybraných vedných disciplín. Filozofické, etické, sociologické a psychosociálne aspekty, ale aj pohľad sociálnej práce sa odzrkadľuje v multiodborovom prístupe, ktorý je pokladaný za kľúčový v komplexnom chápaní skúmanej problematiky, čo autorky dokumentujú slovami: „... širokospektrálna analýza otvára priestor pre detailnejšie vykreslenie problematiky mobbingu a ponúka inšpirácie pri jej riešení...“ (Jašková a Balogová 2015, s. 25). Filozofickou inšpiráciou pri úvahách o mravnom rozhodovaní človeka, o úcte k ľudskej dôstojnosti, dôsledkoch ľudského konania, zodpovednosti, či otázke moci v kontexte problematiky mobbingu pripadlo na dielo Višňovského s názvom „Človek ako Homo agens“ – človek mysliaci, cítiaci a konajúci. Transverzalita a jej implikácie pre možnosti ľudskej komunikácie sa dotýka agencie ako spôsobu existencie a pôsobenia človeka. Teoretická časť, ktorá upozorňuje na mobbing ako na etický a morálny problém, ponúka nevídanú deskripciu konkrétneho prípadu z praxe, s následnou analýzou zameranou na etické aspekty. Pozoruhodným prínosom pre perspektívy existenciálne citlivej sociálnej práce je aplikácia sociálnych teórií v reflexii riešenia problematiky mobbingu. Monografia ponúka kritický pohľad na aktuálny diskurz a absenciu antimobbingového zákona. Za najprínosnejšiu časť diela  považujem záverečné kapitoly, ktoré využívajú diskurzívnu analýzu dôsledkov a možností riešenia mobbingu. Bazálnou ambíciou autoriek bolo ozrejmiť vybrané aspekty predmetnej problematiky v kontexte vedných disciplín a vyzdvihnúť význam prevencie. Jedným z odporúčaní, ktoré môžu čitatelia a čitateľky v závere publikácie nájsť, je práve výzva pre slovenskú spoločnosť viesť ďalšie diskusie v rámci prevencie mobbingu a oboznamovať s touto problematikou širokú verejnosť so zreteľom na rizikové faktory a možnosti obrany. Pri riešení konkrétnych prípadov mobbingu autorky odporúčajú sociálnym pracovníkom a pracovníčkam zamerať sa, okrem osvety,  aj na poskytovanie informácií pri sprevádzaní klientov a klientok využívajúc poradenský a terapeutický prístup.

Napriek skutočnosti, že monografia je venovaná slovenskému prostrediu, publikácia  môže byť inšpiratívna aj pre českú odbornú verejnosť, či už v oblasti  práva, politických vied, psychológie, sociálnej práce alebo aj manažmentu. Odbornosť textu neuberá na zrozumiteľnosti ani pre laickú verejnosť, ktorých atraktuje téma psychického násilia na pracovisku. Logická štruktúra skladby konštruktívnych myšlienok predstavuje implementárny obraz vedeckého diela. Možno práve táto publikácia poslúži k hlbšiemu nahliadnutiu do „zákulisia“ mobbingu a napomôže odhaliť latentné znaky mobbingu, s ktorými sa už zrejme každý z nás mal možnosť nejakým spôsobom vo svojom živote stretnúť. Autorky vedú čitateľa vysoko profesionálnym a nevtieravým spôsobom k prehodnoteniu pracovných vzťahov a sebareflexívnemu pozorovaniu okolia.

Lucia Bartková,
Inštitút edukológie a sociálnej práce,
Filozofická fakulta,
Prešovská univerzita v Prešove


Sdílet text:


Podobné zprávy

O čem se mluví V čom bola inšpiratívna VIII. doktorandská konferencia?


0

Diskuze

Všechny komentáře

Zatím nebyl vložen žádný komentář

Vložit komentář

zapište číslo číslovkou: čtyři

... všechny zprávy

Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace