Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2018/2 - Stárnutí »

Aktivizácia kognitívnych funkcií u seniorov počas individuálnej a skupinovej ergoterapeutickej intervencie v inštitucionálnom prostredí

Barbora Kováčová

Medailon autora:

Doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD., je liečebná pedagogička, ktorá pôsobí na akademickej
pôde a v rámci dobrovoľníckej činnosti overuje programy koncipované na báze expresívnych
terapií a terapeutických prístupov v školských a sociálnych zariadeniach. Odborne sa profiluje
na využívanie terapie s bábkou, ergoterapie, dramatoterapie/biblioterapie v procese pomoci človeku
so znevýhodnením a jeho rodine.

Abstrakt:

CIEĽ: Príspevok prezentuje ergoterapeutický program a zamýšľa sa nad jeho využívaním sociálnymi pracovníkmi a inými odborníkmi v sociálnych službách. TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ: Popisovaný ergoterapeutický program je orientovaný na kognitívne a senzomotorické zložky výkonu v cieľovej skupine seniorov umiestnených v inštitucionálnom prostredí. Autorka poukazuje aj na teoretické (ne)ukotvenie ergoterapie v sociálnej práci s doplnením o odbornú pripravenosť sociálnych pracovníkov v súvislosti s realizovaním ergoterapeutickej intervencie ako jednej z odborných činností, ktoré sú vykonávané v sociálnych službách aj pre staršie osoby. METÓDY: Na základe empirických dát z testovacích škál Mini-Mental State Examination, Clock Test, Montreal Cognitive Assessment, The Barthel Index of Activities of Daily Living, ergodiagnostického systému Ertomis boli vytvorené skupiny (kontrolné a experimentálne) s priemerným vekom 68,4 rokov. VÝSLEDKY: Po absolvovaní ergoterapeutického programu dosiahli seniori z experimentálnej skupiny v oblastiach na pozornosť a exekutívne funkcie (p = 0,095, t = 11,543) a komunikáciu (p = 0,201, t = 10,911) štatistickú významnosť v porovnaní s kontrolnou skupinou. IMPLIKÁCIA PRE SOCIÁLNU PRÁCU: Ergoterapeutický program je prezentovaný ako súčasť skvalitňovania ergoterapeutickej intervencie v sociálnych službách. Analýza z hľadiska obsahovej náplne programu a použitých materiálov je doplnená o odporúčania v súvislosti s uplatňovaním ergoterapeutickej intervencie sociálnym pracovníkom a inými odborníkmi v zariadeniach pre seniorov.

Klíčová slova:

ergoterapia, senior, intervencia, kognitívne funkcie

s. 22 - 38Podobné články

Akademické články Inštitucionalizácia podpory neformálnej starostlivosti z perspektívy sociálnej práce – prípadová štúdia Slovensko
O čem se mluví Zpráva veřejné ochránkyně práv z návštěv neregistrovaných zařízení pro seniory
Akademické články Psychosociální faktory stresu seniorů a jejich zvládání
Fakta, dokumenty, legislativa Hodnocení potřeb rodinných příslušníků pečujících o seniory
Fakta, dokumenty, legislativa Stereotypy o stáří na druhou? Laické, expertní a prevalentní diskurzy stárnutí v českém kontextu


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace