Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Nabízím práci

V této sekci můžete volně zveřejňovat své nabídky volných míst (NABÍZÍM PRÁCI). Váš text bude uložen do jednoho souvislého bloku, který poté upraví pracovníci redakce. Do políčka "URL odkaz" vkládejte webovou stránku spolu s "http://".

Odborný sociální pracovník (Liberec)

Druh: nabízím práci

Popis:

Tajemník Magistrátu města Liberec vyhlašuje podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, výběrové řízení, které je podmínkou pro vznik pracovního poměru úředníka zařazeného do funkce odborný sociální pracovník oddělení kurátorské činnosti na odboru sociální péče Magistrátu města Liberec.

Místo výkonu práce: budovy Magistrátu města Liberec a území správního obvodu města Liberce, jakožto obce s rozšířenou působností podle přílohy č. 2 k zákonu č. 314/2002 Sb., v platném znění.

Předpoklady pro výkon funkce: úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky (případně i cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt), dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním předpisem (např. kvalifikační předpoklady stanovené zákonem).

Další požadavky stanovené statutárním městem Liberec pro uchazeče:

 • vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském nebo magisterském studijním programu v některém z oborů zaměřených na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost; 
 • znalost příslušných zákonných norem; 
 • velmi dobrá úroveň komunikačních schopností pro jednání s klienty; 
 • samostatnost při práci, psychická odolnost, vysoká pečlivost a důslednost; 
 • řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič);
 • uživatelská znalost práce s PC (Microsoft Office);
 • praxe v sociální oblasti je vítána, místo je vhodné i pro absolventy výše uvedených studijních oborů.

Písemná přihláška uchazeče k vyhlášenému výběrovému řízení musí obsahovat jeho:

 • jméno, příjmení a titul; 
 • datum a místo narození; 
 • státní příslušnost; 
 • místo trvalého pobytu; 
 • číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana).
 • musí být též uvedeno datum a podpis zájemce.

K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o jeho dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností; 
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; 
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
 • uvítáme přiložení vyplněného osobního dotazníku a fotografie. Přihlášku i osobní dotazník lze stáhnout na webových stránkách města na adrese http://www.liberec.cz/ota/

Popis vykonávané činnosti: Výkon státní správy v přenesené působnosti - sociální práce s dětmi, u kterých se objevily výchovné problémy, zanedbávají školní docházku, požívají alkohol nebo návykové látky; účast na přestupkovém řízení vedeném proti mladistvému, v trestním řízení vedeném proti mladistvému a řízení o činech jinak trestných u dětí mladších 15 let. Provádění šetření, sledování dodržování práv dítěte v zařízeních pro výkon ústavní výchovy. Účast na jednáních soudu pro mládež; poskytování poradenství rodičům; podávání příslušných návrhů a podnětů soudu; koordinace poskytování sociálních služeb; poskytování sociálního poradenství.

Platové zařazení: do platové třídy 11, která podle platného katalogu prací odpovídá nejvýše zařazenému vykonávanému druhu práce. Zaměstnanecké výhody jsou garantovány kolektivní smlouvou.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou, nástup je možný ihned, případně dle dohody.

Lhůta pro podání přihlášky: uzávěrka pro doručení přihlášek uchazečů je dne 29. listopadu 2019

Způsob podání přihlášky: poštou na adresu: Statutární město Liberec, personální oddělení, Nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberec (tel. 485 243 761 nebo 485 243 768 - 9).

Obálku označte textem: VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – ODBORNÝ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK

Zaměstnavatel si vyhrazuje právo na základě výběrového řízení nepřijmout žádného uchazeče. Po skončení řízení budou uchazečům jejich písemné materiály, poskytnuté k výběrovému řízení, vráceny.


Kontaktní e-mail: vl.pavlu@seznam.cz
Další informace: http://www.liberec.cz/ota/
Datum zveřejnění: 15.11.2019

zpět na přehled

Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace