Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Bakalářské

Univerzita Pardubice - Fakulta zdravotnických studií

Studijní program:  Zdravotně sociální péče
Kód programu: B5350
Obor: Zdravotně-sociální pracovník
Kód oboru: 5350R031
Studium: prezenční

Informace o studijních programech a oborech:
Cílem studijního oboru je získání profesní kvalifikace Zdravotně-sociální pracovník k samostatnému výkonu přímé zdravotně sociální péče a služeb o jedince, rodinu, komunitu a to jak v oblasti preventivní, tak i v oblasti zdravotně sociální, napříč všemi věkovými kategoriemi. Absolvent získá odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotně-sociálního pracovníka bez odborného dohledu. Realizuje činnosti v rámci preventivní, diagnostické a rehabilitační péče v oblasti zdravotně sociální. Podílí se na ošetřovatelské péči v oblasti uspokojování zdravotně sociálních potřeb pacienta/klienta. Úspěšné ukončení studia dává absolventům systémový základ v oboru Zdravotně-sociální pracovník s možností získání další specializace v rámci celoživotního vzdělávání.

Obecné informace o  přijímacím řízení:
Pravidla pro přijímací řízení do bakalářského studijního programu Zdravotně sociální péče, studijního oboru Zdravotně-sociální pracovník jsou  schvalována v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 písm. g) zákona o vysokých školách Akademickým senátem Fakulty zdravotnických studií.

Podmínky nutné k přijetí:

  • Ke studiu může být přijat uchazeč, který úspěšně ukončil úplné střední nebo vyšší odborné vzdělání, které bylo ukončeno maturitní zkouškou nebo absolutoriem na střední nebo vyšší odborné škole.

  • Ověřenou kopii maturitního vysvědčení předloží uchazeč k přijímací zkoušce nebo dodatečně při zápisu ke studiu.

  • Podmínkou pro přijetí je úspěšné složení přijímací zkoušky.

  • Je požadováno lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání zdravotnického pracovníka.

Možnost navazujícího studia:
Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice zatím navazující magisterské studium nerealizuje. Je možné v rámci jiných vysokých škol. 

Další informace ke studiu:
Fakulta zdravotnických studií má velmi dobré personální i materiální zázemí pro teoretickou i praktickou výuku, spolupracuje s významnými poskytovateli zdravotních a sociálních služeb v rámci města Pardubic i regionu kraje. V koncepci studia jsou výrazně posíleny praktické aspekty. Studenti jsou v nejvyšší možné míře připravováni formou cvičení a seminářů, jejichž předmětem jsou zkušenosti získávané z práce s klienty.

Poplatky vztahující se ke studiu: 
Školné při řádném průběhu studia se neplatí. Informace o školném při překročení standardní doby studia jsou dostupné ze stránek Univerzity.

Den otevřených dveří:
Čtvrtek 10. 1. 2013  (15.30 hod)
Program:  představení fakulty a informace o studiu, prohlídka budovy, odborných laboratoří a kolejí. Pro zájemce budou  k dispozici informační letáky, studijní plány, možnost zakoupení tiskopisu přihlášky ke studiu.

Termín podání přihlášek:
Lhůta pro podávání přihlášek ke studiu pro akademický rok 2013/2014 je do konce února 2013 (bude upřesněno). Přihlášky ke studiu lze podávat na standardním formuláři (tiskopis SEVT) nebo elektronickou formou (přihláška na adrese) na adresu školy.

Termín přijímacího řízení:
Středa 5. 6. 2013

Poplatek za přijímací řízení:
Poplatek za přijímací řízení je 500 Kč.
Poplatek se poukazuje na účet Univerzity Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice
název a sídlo peněžního ústavu: KB Pardubice č.ú. 37030561/0100
variabilní symbol 7920
konstantní symbol 379
specifický symbol = oborové číslo pro e-přihlášku, rodné číslo pro papírovou přihlášku

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný.

Informace k přijímacímu řízení:
Přijímací zkouška je písemná a má podobu testu. Skládá se z písemného testu z biologie. Osobní účast všech uchazečů při konání přijímací zkoušky je povinná.  Pokud se uchazeč nedostaví k vykonání přijímací zkoušky, nebo nepředloží do stanoveného termínu maturitní vysvědčení, nesplnil podmínky pro přijetí.

Kritérium hodnocení přijímacích zkoušek:
Přijímací zkouška bude hodnocena bodovým ziskem: biologie 0-70 bodů.  Uchazeč, který z písemné zkoušky získal méně než 20 bodů, při přijímací zkoušce nevyhověl. Přijato bude nejvíce 45 uchazečů podle nejlepšího umístění v pořadí. Rozhodnutí o přijetí bude vydáno do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí v souladu s ustanovením § 50 odst. 5 zákona o vysokých školách. 

Doporučená literatura k přijímacímu řízení:
Doporučená literatura na test z biologie:
NOVOTNÝ, I., HRUŠKA, M.: Biologie člověka pro gymnázia. 3. vyd. Praha: Fortuna, 2005, 239 s.
JELÍNEK, J., ZICHÁČEK, Vl.: Biologie pro gymnázia. 9. vyd. Olomouc: 2007, 575 s.
ROSYPAL, St.: Nový přehled biologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 2003, 796 s.

Adresa školy:
Univerzita Pardubice
Fakulta zdravotnických studií
Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce
Průmyslová 395, 532 10 Pardubice
fax: 466670550

Kontaktní e-mail: FZS@upce.cz.

Vloženo: 1.6.2012 16:11
Naposledy upraveno: 1.6.2012 16:12

zpět na přehled

Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace