Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Aktuality

Call for abstracts - Sociální práce a násilí na ženách - deadline 15.10.2015

Vydáno před 8 lety

Výzva editorky pre abstrakty pre číslo 4/2016 Sociální práce a násilí na ženách

Európsky rok 2016 boja proti násiliu páchanému na ženách je príležitosťou pre sociálne pracovníčky a sociálnych pracovníkov zapojiť sa do verejnej diskusie a hľadania účinných riešení na úrovni Európskej únie, ale najmä  na úrovni členských štátov a na regionálnej úrovni. Súčasne je to aj príležitosť zhodnotiť doterajšie úsilie, zviditeľniť jeho výsledky a  diskutovať stratégie ďalšieho smerovania sociálnej práce vo vzťahu k boju proti násiliu páchanému na ženách.

Zámerom čísla venovaného téme násilia páchaného na ženách v kontexte sociálnej práce je najmä priblížiť súčasný stav participácie sociálnej práce ako inštitúcie na prechádzaní a riešení tohto závažného sociálneho problému. V oboch republikách patrí daná problematika k dynamicky rozvíjajúcim sa politickým agendám, s mimoriadne silnou angažovanosťou neziskových organizácii. Vzhľadom na poslanie časopisu je dôležité upriamiť pozornosť na postavenie a úlohy sociálnej práce vo vzťahu k boju proti násiliu páchanému na ženách. Pre rozvoj odboru je dôležité aj poznanie aktuálneho stavu výskumu v sociálnej práci.

Zaujímame sa o štúdie diskutujúce multidimenzionálne teórie domáceho násilia a teoretické prístupy sociálnej práce vychádzajúce z kritických teórií sociálnej práce.

Hľadáme akademické state, ktoré by prinášali výsledky posledných výskumov zameraných najmä sociálne dôsledky násilia páchaného na ženách, či na také skupiny žien ohrozené násilím ako sú staršie ženy, ženy so zdravotným postihnutím, ženy z vidieckeho prostredia, ženy z etnických menšín, či ženy so skúsenosťou sexuálneho násilia.

Pre rozvoj odboru by boli podnetné aj štúdie zamerané na špecifické metódy sociálnej práce v poskytovaní pomoci ženám zažívajúcim násilie a ich deťom.

Vítame state reflektujúce aktuálnu diskusiu k štandardizácii služieb, funkčnosti systému pomoci a ochrany a jednotlivých opatrení.

Zvlášť inšpiratívna je téma postavenia a úloh sociálnych pracovníčok a sociálnych pracovníkov v inter- a  multidisciplinárnych tímoch, ale aj otázka participácie žien zažívajúcich násilie na rozvoj poskytovania špecializovanej podpory a ochrany.

Organizační informace:

  • Rozšířené abstrakty textů v rozsahu max. 1 normostrany (1800 znaků včetně mezer) můžete posílat do 15. října 2015 administrátorce akademických statí na akademik@socialniprace.cz.
  • Zpětnou vazbu editorky čísla k abstraktům dosatenete do 20. listopadu 2015.

... všechny aktuality

Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace