Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Debata

Potřebují sociální pracovnice a pracovníci profesní komoru?


Ano, potřebují.

foto Matěj Lejsal

Matěj Lejsal
předseda SKOK

Rád bych své přesvědčení podložil čtyřmi argumenty: 1) Sociální pracovník se ocitá v situaci konfliktu zájmů, jeho rozhodování nedostačuje být legální, potřebuje být legitimní, resp. etické.1 2) Role sociálního pracovníka se dynamicky vyvíjí a mění, spolu s tím se vyvíjejí a mění nároky na sociálního pracovníka.2 3) Vztah mezi sociálním pracovníkem a klientem je fakticky nerovný, v zájmu ochrany klienta i pracovníka je, aby tento vztah byl upraven zákonem. Jde o to, aby etické normy, které jsou významné, byly závazné a vynutitelné.3 4) Sociální práce má být spolutvůrcem sociální politiky, nikoliv jen vykonavatel.

Zásadní dilemata jsou shrnuta v úvodní části etického kodexu přijatého Mezinárodní federací sociálních pracovníků (ISFW) v roce 2004 v Adelaide. Dokument zmiňuje mj. konflikt mezi pomocí a kontrolou či konflikt mezi povinností sociálních pracovníků chránit zájmy lidí, se kterými pracují, a požadavky společnosti na efektivitu a užitečnost ve světle omezených zdrojů.4

Sociální práce proniká do dalších oborů sociální politiky (v širokém pojetí zahrnujícím mj. politiku zaměstnanosti, politiku zdraví, politiku vzdělávání aj.)5. S vyšším počtem oblastí, ve kterých roste význam sociální práce, je česká právní úprava obsažená v zákoně o sociálních službách6  nedostatečná.

V právním prostředí ČR je právě profesní komora (veřejnoprávní organizace zřízená zákonem) vhodným nástrojem pro plnění úkolů popsaných výše

  • reflektovat vývoj oboru sociální práce,
  • vést odbornou diskusi a radit vládě v otázkách sociální práce,
  • mít oprávnění disciplinárně postihovat neplnění etických norem,
  • dohlížet na kvalitu vzdělávání sociálních pracovníků.7
__________________
1)  Na základě reflexe dilemat sociálních pracovníků byl v Adelaide (Austrálie) v roce 2004 přijat dokument Etika sociální práce – principy, často ve zkratce nazývaný Mezinárodní etický kodex.
2)  Chechak, D. The Roles of a Social Worker, viz http://www.scribd.com/doc/7852257/The-Roles-of-a-Social-Worker
3)  Tomeš, I.: Sociální pracovníci dnes a zítra, viz http://www.sockonference.fhs.utb.cz/sbornik.pdf
4)  http://socialnipracovnici.cz/public/upload/image/mezinarodni_eticky_kodex.pdf
5)  srov. Tomeš, I., Obory sociální politky, Portál, 2011, ISBN: 978-80-7367-868-5
6)  zákon 108/2006Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších změn a dodatků, další úprava je v legislativě v oblasti probace a mediace a sociálně právní ochrany dětí
7) Tomeš, I.: Sociální pracovníci dnes a zítra, viz http://www.sockonference.fhs.utb.cz/sbornik.pdf

Ne, nepotřebují.

foto Dominika Najvert

Dominika Najvert
ředitelka S.A.D.

Profesní komory s povinným členstvím jsou citlivým tématem, a spory o povinné členství se vedou i v těch, které již mají tradici. Bývají využívány k regulaci a sdružování příslušníků takových povolání, která se nazývají svobodná, tzn. na vlastní odpovědnost relativně odborně nezávisle vykonávají služby vyšší úrovně. Čtenář sám posoudí, nakolik je ve výkonu sociální práce odborně „svobodný“, a nakolik limitován předpisy zvenčí. Mám za to, že žádná profese s povinným členstvím v komoře, není tak silně závislá na financování státem. Toto financování je až na některé resortní výjimky výrazně spojeno s požadavky na obsah i formu.

Nezávislý profesní institut by měl hájit profesionální výkon sociální práce i před nevhodnými legislativními opatřeními, sociálně necitlivou politikou atd. V podmínkách státu, který určuje způsoby výkonu soc. práce i širší legislativní prostředí, z velké části jej financuje, kontroluje, vymezuje profesní komoru (návrh věcného záměru dosud vznikal v zásadě bez účasti soc. pracovníků z praxe), se představa seberegulující, nepolitické organizace jeví nerealistická.

Současně práva a povinnosti návrhem komoře připsané míří téměř výhradně „dovnitř“, jedinou kompetencí k ovlivnění vnějších podmínek pro výkon profese je ÚČAST na jednání při tvorbě právních předpisů. Příprava zákona je zdůvodněna potřebou posílit prestiž sociální práce. Rétorika politických představitelů (“zneužívači dávek“, „nepřizpůsobiví“) a mediální obraz osob stižených chudobou a sociálními handicapy zasahuje i ty, kteří s nimi pracují. Znevažování sociálních problémů, populistické zveličování zneužívání sociálního systému dehonestuje jak cílovou skupinu, tak obor sociální práce. Nemyslím, že povinná profesní komora či jakýkoli zákon může profesi přinést zvýšení prestiže.

Ustavení profesní komory má tedy spíše význam ekonomický: náklady na regulaci profese jsou převedeny na bedra sociálních pracovníků a jejich zaměstnavatelů a sníží tak výdaje státní správy na analogickou činnost bez zatížení veřejných rozpočtů – z členských poplatků a dalších povinných výdajů, které návrh zavádí, aniž by vyvažoval zátěž nových povinností, úhrad za dohledovou a regulační činnost (nad sebou samotnými), a zisky z podílu na moci rozhodovat o podobě a prioritách profese. Na konkrétní výhrady, např. zda v oboru disponujeme autoritami schopnými obsáhnout rozdílné specializace soc. práce (služby, OSPOD, zdravotnická zařízení atd.) není v tomto formátu prostor a těším se na ně v dalších diskusích.


Vloženo: 5.2.2014

... všechny debaty


Diskuze

Všechny komentáře

Lenka Vráželová
Profesní komora Ano, ale pokud:!!!!!! - bude garantem pomoci a podpory sociálních pracovníků (dilemata, spory, nejasné kompetence, prestiž...) - bude garantem dalšího systémového vzdělávání - sociální pracovníci skrze komoru budou moci ovlivňovat legislativu a politická rozhodnutí NE NAOPAK - komoru budou řídit lidé jak z akademické půdy, tak i praxe!! - stane se prostředím pro dialog - nezůstane z ní jen "repré uskupení", které má jen teoretický význam, a žádný dopad do praxe Pak je komora důležitým mezníkem pro to, aby profese sociální práce byla uznávána, byla vážena a sociální pracovníci mohli získavat další kompetence.
Vloženo: 2.10.2014 12:23:53

Vložit komentář

zapište číslo číslovkou: dva


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace