Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Ediční plán

Do publikačního řízení průběžně přijímáme akademické články i mimo níže uvedená témata.

2/2021

Raná péče a sociální práce

toto číslo dosud nevyšlo
vydání je plánováno na Březen 2021

zpět na ediční plán

obálka čísla

 

Akademické texty můžete posílat do 31. července 2020 na akademik@socialniprace.cz
Prakticko-publicistické texty můžete posílat do 28. února 2021 na publicistika@socialniprace.cz


Raná péče a sociální práce / Včasná intervencia a sociálna práca

Raná péče / Včasná intervencia  je sociálna služba určená na podporu rodín s deťmi do siedmeho roku veku, ktorých vývoj je ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia. Služba je  poskytovaná najmä terénnou formou, ktorá je doplnená aj o ambulantnú formu.

Čerpá zo širokého spektra disciplín zameraných na problematiku detského vývoja,  rodinného systému, vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, ekonómie, sociálnej politiky a filozofie. Kľúčovými koncepčnými pojmami sú prevencia, transdisciplinarita, zameranie na rodinu, využiteľnosť zdrojov.

 Úspešnosť včasnej intervencie je podmienená zabezpečením piatich podmienok:

  • Prístupnosť ‒ služby včasnej intervencie by mali byť plánované systémovo na lokálnej, regionálnej a národnej úrovni tak, aby zahŕňali v sebe služby zdravotné, sociálne a vzdelávacie. Rovnako dôležitá je aj dostupnosť informácií. Tie by mali byť presné, zrozumiteľné a pravdivé.
  • Blízkosťslužby by mali byť koncipované tak aby boli blízko rodinám nielen geograficky, ale aby zohľadňovali ich individuálne potreby.
  • Finančná dostupnosť ‒ odberateľmi služieb včasnej intervencie by mali byť všetky rodiny s deťmi, ktoré takéto služby potrebujú, bez ohľadu na ich sociálno- ekonomické podmienky.
  • Interdisciplinaritaza rovnocenného člena tímu musí byť považovaná aj rodina dieťaťa. Tá spolurozhoduje o intervenčných plánoch a postupoch, zúčastňuje sa odborných príprav
  • Rozmanitosťaktivity všetkých sektorov zapojených do včasnej intervencie by mali byť koordinované, či už ide o včasnú diagnostiku, intervenčné postupy, poradenstvo, monitorovanie, kontrola a pod.

V súčasnosti sa agenda včasnej intervencie pohybuje od poskytovania služieb po vedeckú reflexiu. Výskumy v tejto oblasti sa zameriavajú najmä na zisťovanie potrieb rodín s dieťaťom so zdravotným postihnutím a efektivitu včasnej intervencie. Pomerne málo pozornosti sa doteraz venovalo významu včasnej intervencie v kontexte transdisciplinárnej spolupráce.

V tomto smere je dôležité skúmať úlohu sociálnych pracovníčok a pracovníkov pracujúcich v tímoch včasnej intervencie. V  rámci  spolupráce vykonávajú viaceré roly, ktoré vyplývajú z intervenčného modelu, na základe ktorého je tím vybudovaný.

V kontexte modelu zameraného na rodinu sa sociálni pracovníci zameriavajú na zlepšenie fungovania dieťaťa a rodiny a maximálneho zapojenia celej rodiny do rozhodovacieho procesu o použití služieb včasnej intervencie. Jedným zo základných znakov úspešného modelu zameraného na rodinu je posilnená rodina, ktorá je charakterizovaná viacerými komponentami, ako sú sebadôvera, účasť a participácia, kontrola, uspokojovanie potrieb, prístup k zdrojom, aktivita.

V čísle 2/2021, ktoré je zamerané na problematiku včasnej intervencie a sociálnej práce, sú vítané teoretické, metodologické i empirické texty, ktoré prispievajú do odbornej diskusie o  cieľoch a stratégiách pri implementácii modelov včasnej intervencie s dôrazom na identifikáciu silných stránok a nedostatkov využívaných intervenčných stratégií, ako aj modelov a postupov ich hodnotenia z pohľadu zainteresovaných aktérov.

V tomto čísle časopisu tiež uvítame príspevky, v ktorých autori prinesú odpovede na nasledujúce otázky:

  • Akým spôsobom sa skúmajú a vykonávajú komplexné hodnotenia jednotlivých oblastí života dieťaťa so zdravotným postihnutím a jeho rodiny?
  • Ako sa sociálni pracovníci podieľajú na mapovaní a zabezpečovaní psychosociálnych a komunitných zdrojov?
  • Akým spôsobom je včasná intervencia posudzovaná a aké sú príklady dobrej praxe?
  • Ako prebieha transdisciplinárna spolupráca v rámci tímov včasnej intervencie?
  • Akým spôsobom sú zapojení rodičia do tímovej spolupráce a hodnotenia včasnej intervencie?

 

Tešíme sa na Vaše príspevky.

 

Miriam Slaná a Eva Mydlíková

editorky čísla

 

Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace