Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2019/2 - Vzdělávání v sociální práci »

Vzdělávání v sociální práci ze sociologické perspektivy

Markéta Janíková

Medailon autora:

Mgr. Markéta Janíková vystudovala sociologii a žurnalistiku na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V současné době je studentkou doktorského studia sociální práce na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. Zabývá se tématy sociální exkluze a bezdomovectví.

Abstrakt:

CÍLE: Cílem příspěvku je zasadit vzdělávání v sociální práci do kontextu vývoje vzdělanostních příležitostí a požadavků trhu práce a komparovat požadavky zaměstnavatelů na sociální pracovníky a oblasti, ve kterých jsou sociální pracovníci v rámci pomaturitního studia vzděláváni. Reaguje vzdělávací kurikulum sociální práce na měnící se společenské podmínky a na současné požadavky trhu práce? TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Na problematiku je nahlíženo prostřednictvím tzv. kompetenčního přístupu, součástí příspěvku je popis výhod a nevýhod aplikace tohoto přístupu v oblasti vzdělávání v sociální práci. METODY: Použitou metodou je sekundární analýza kvantitativních dat. Data jsou čerpána z databáze ČSÚ a reflektují vývoj v oblasti vzdělávání na území ČR v uplynulých letech. VÝSLEDKY: Současný stav vzdělávání v sociální práci je podrobován kritice, dle mnohých autorů (např. Chytil, 2007; Elichová, 2017) vzdělávání nerozvíjí u budoucích sociálních pracovníků ty kompetence, které jsou požadovány trhem práce. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Zjištěná tvrzení mohou být podkladem pro další diskusi ohledně vhodné implementace požadavků trhu práce a potřeb praxe do vzdělávacích programů sociální práce. Kriticky reflektována by měla být také samotná aplikace kompetenčního přístupu do oblasti sociální práce.

Klíčová slova:

sociální práce, vzdělávání, trh práce, kompetenční přístup

s. 43 - 52Podobné články

Akademické články Variabilita přístupů ke vzdělávání sociálních pracovníků
Akademické články Komplexní posouzení: Spojení studia sociálních deviací se sociální prací
Akademické články Komunitní školy – příležitost pro rozvoj školské sociální práce?
Akademické články Možný přínos teorií sociální práce pro klienty po výkonu trestu odnětí svobody
O čem se mluví Akreditační proces musí reflektovat potřeby praxe


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace