Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2014/1 - Sociální práce a nezaměstnaní »

Možnosti riešenia dlhodobej nezamestnanosti prostredníctvom dobrovoľníckych aktivít

Alžbeta Brozmanová Gregorová, Peter Jusko

Medailon autora:

PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD., pôsobí ako vysokoškolská učiteľka na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici a ako štatutárna zástupkyňa a koordinátorka občianskeho združenia Centrum dobrovoľníctva. Vo vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti sa venuje najmä problematike dobrovoľníctva, mimovládnych organizácií a sociálnej práci s rodinou. V praxi pôsobí aj ako lektorka a konzultantka v oblasti manažmentu dobrovoľníkov a ako akreditovaná supervízorka.

Doc. PaedDr. Peter Jusko, PhD., pôsobí na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici od roku 1998. Je docentom vo vednom odbore sociálna práca a prodekanom pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou PF UMB. Vo svojej pedagogickej, vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti sa venuje problematike sociálnej politiky, politiky zamestnanosti, sociálnej práce vo verejnej správe a sociálnej práci s mládežou. Je členom Správnej rady Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci v Slovenskej republike a Expertnej skupiny pre vedu a výskum v oblasti prevencie kriminality pri Rade Vlády SR pre prevenciu kriminality.

Abstrakt:

Cieľom príspevku je poukázať na možnosti zvyšovania zamestnateľnosti a zamestnanosti dlhodobo nezamestnaných prostredníctvom dobrovoľníckych aktivít. V prvej časti príspevku charakterizujeme kauzálne súvislosti dlhodobej nezamestnanosti a obmedzenia dlhodobo nezamestnaných v ich prístupe na trh práce, dôsledky dlhodobej nezamestnanosti a možnosti jej riešenia. V druhej časti príspevku sa zameriavame na dobrovoľníctvo ako jeden z možných spôsobov zvyšovania zamestnanosti dlhodobo nezamestnaných. Prezentujeme empirické zistenia v tejto oblasti v zahraniční a na Slovensku a v závere približujeme konkrétny projekt zameraný na dobrovoľníctvo tejto cieľovej skupiny.

Klíčová slova:

nezaměstnanost, zaměstnanost, zaměstnatelnost, dobrovolnictví, dlouhodobá nezaměstnanost, sociální práce, politika zaměstnanosti, služby zaměstnanosti, aktivační činnost

s. 65 - 78Podobné články

O čem se mluví Služby zamestnanosti a vybrané aspekty sociálnej práce s nezamestnanými
O čem se mluví Úřad práce ČR: V listopadu zůstala nezaměstnanost na 2,8 %
O čem se mluví Nezaměstnanost
Akademické články Sonda do problematiky pracovní integrace pečujících osob s využitím případové studie
O čem se mluví Tomáš Sirovátka: Řešení nezaměstnanosti po česku: dvacet miliard na dávky a tři miliardy na přímou práci s nezaměstnanými


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace