Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Zajímavé publikace

 

Marie Špiláčková: Česká sociální práce v letech 1968-1989. Rozvedeno na příkladu Ostravy. Ostrava: Fakulta sociálních studií OU, 2016.

Téma historie sociální práce patří mezi základní teoretickou výbavu pracovníků v pomáhajících profesích. Předkládaný text je primárně určen studentům sociální práce. Ve svém výzkumu, realizovaném v letech 2004-2010, se autorka soustředila na období mezi lety 1968 – 1989, konkrétně na území města Ostravy a posléze i na území nynější České republiky. Ke zpracování tématu využila historický výzkum aplikovaný v sociální práci.

Publikaci lze objednat ZDE.

 

 

Michal Kolář: Výcvik odborníků v léčbě šikany. Praha: PVŠPS, 2013.

Nedávno zveřejněná příručka je věnována dosud nenaplněnému, avšak vysoce aktuálnímu úkolu přípravy odborníků kvalifikovaných pro kompetentní zvládání vleklé "nemoci" mnoha žákovských kolektivů - šikanování "obětí" jejich spolužáky. Vedle podrobného popisu a zdůvodnění jednotlivých stupňů již praktickými zkušenostmi podloženého systému vzdělávání obsahuje text v celém svém průběhu a zvláště pak v přílohách podstatné informace o problému samém – o stupňovitém vývoji šikanování ve školních třídách a o možnostech a nárocích řešení takových situací úměrně jejich aktuálnímu stavu. Autor se staví proti zjednodušujícím obecným návodům nebo čistě "silovým" přístupům a zdůrazňuje potřebu pečlivé diagnostiky pro volbu právě indikovaného postupu v součinnosti s žáky, učiteli a rodiči, v nezbytných případech i s odbornými pracovišti péče o mládež...

Celý text publikace je volně ke stažení ZDE.

 

Lenka Krhutová: Autonomie v kontextu zdravotního postižení. Boskovice: Albert, 2013.

Publikace přináší sociálně vědní pohled na téma autonomie v kontextu zdravotního postižení. Jejím cílem je představit různé možnosti přístupů k pojetí zdravotního postižení a k pojetí autonomie. Primárně směřuje do oblasti teorie a praxe sociální práce, může přispět k doplnění poznatků i dalších oborů. 

Kniha je členěna do dvou hlavních částí. První část představuje dva stěžejní koncepty publikace – zdravotní postižení a autonomii – ve světle různorodých teoretických  a empirických přístupů. Zaměřuje se na aspekty autonomie ve vztahu k tělesnosti a fyzické závislosti „postiženého“ těla, na kulturní, jazykové, mediální a politické konotace autonomie v kontextu zdravotního postižení, na reflexi osobní autonomie z pohledu lidí s postižením a na souvislosti stěžejních témat s teorií a praxí sociální práce. Druhá část knihy pojednává o úloze a významu specifického vysokoškolského  výzkumu v České republice a o obecných a specifických problémech metodologie v oblasti výzkumů témat zdravotního postižení. Stěžejní kapitolou druhé části je zpráva o realizaci výzkumného projektu. Obsahuje část výzkumnou – o přípravě a realizaci vlastního výzkumu autonomie v kontextu zdravotního postižení – a část didaktickou – o  výuce výzkumu v aplikaci na tuto studii. Završením druhé části knihy je příspěvek  k teoretickému vymezení pojmu osobní autonomie. 

Kniha je určena zejména kolegům z oboru sociální práce, potenciálně i z dalších pomáhajících profesí, vzdělavatelům a studujícím těchto profesí a badatelům zabývajícím se tématy zdravotního postižení. 

Publikace je dostupná ZDE.

 

D. H. BAUM, A. GOJOVÁ (eds): Výzkumné metody v sociální práci. Ostrava: OSU, 2014.

Hlavním cílem publikace je rozvíjení znalostních kompetencí a badatelských dovedností výzkumníků. Charakteristickým znakem této publikace je nejenom spolupráce řešitelského týmu FSS OU se zahraničními experty z Německa a Velké Británie, ale především zapojení členů obou týmů („seniorského“ a „juniorského“) do metodologické reflexe prováděných výzkumných aktivit, tj. publikace ukazuje, jak „učíme výzkum výzkumem“ s využitím odborného metodologického zázemí a následnou metodologickou reflexí jednotlivých kroků výzkumu.

Publikace je dostupná ZDE.

 

 

J. KELLER: Exkluze jako sociální problém a jako otázka metodologická. Ostrava: OSU, 2014

Autor se věnuje sociální exkluzi z hlediska vývoje současné společnosti na přechodu od společnosti průmyslové k postindustriální. Ve druhé části publikace je autorova pozornost zaměřena na některé metodologické aspekty procesu sociální exkluze a jeho uchopení. Fenomén sociální exkluze a její krajní projev – bezdomovectví – je využit k analýze možností a mezí sociálního konstrukcionismu.

Publikace je dostupná ZDE.

 

 

 

D. H. BAUM, K. VONDROUŠOVÁ, I. TICHÁ: Charakteristika sociálně prostorové segregace ve srovnání dvou měst (Halle – Ostrava). Ostrava: OSU, 2014

Monografie prezentuje výzkum a zhodnocení procesu sociálně prostorové segregace probíhající v postsocialistických městech na příkladu Ostravy v České republice a Halle (Saale) v SRN. Těžištěm je zpracování komparativní případové studie se zaměřením na popis a hodnocení vybraných ukazatelů sociálně prostorové segregace, porovnání identifikovaných segregovaných lokalit a přístupů k jejich řešení.

Publikace je dostupná ZDE.

 

 

 

A. GOJOVÁ, V. GOJOVÁ, M. ŠPILÁČKOVÁ (eds): O způsobech zvládání chudoby z perspektivy rodin – podněty pro sociální práci. Ostrava: OSU, 2014.

Cílem monografie je analyzovat způsoby, kterými rodiny zvládají situaci chudoby či ohrožení chudobou. První část textu je věnována popisu teoretických východisek. Ve druhé části jsou prezentovány výsledky výzkumu, jehož cílem byla analýza životní situace domácností rodin s nezletilými dětmi v různých fázích sociální diskvalifikace a způsobů, kterými tyto situace zvládají. Cílem výzkumu je získání informací a podkladů pro rozvoj či modifikaci sociální práce s rodinami s nezletilými dětmi, které v chudobě žijí nebo jsou jí ohroženy.

Publikace je dostupná ZDE.

 

 

D. SÝKOROVÁ, G. NYTRA, I. TICHÁ: Bydlení v kontextu chudoby a stáří. Ostrava: OSU, 2014.

Tématem odborné publikace je bydlení seniorů v souvislosti s jejich ohrožením chudobou, resp. sociální exkluzí. Autorky ukotvují téma v kontextu krize welfare states, globální ekonomické krize a společensko-ekonomické transformace v České republice. Pojednávají o bydlení, chudobě a stáří, rovněž jako o součásti diskurzu o demografickém stárnutí a o urbánní změně (postsocialistické transformaci měst).

Publikace je dostupná ZDE.

 

 

 

Umění darovat

Nadace VIA vydává nový časopis. Čtvrtletník pro obnovu české filantropie s názvem Umění darovat se snaží šířit myšlenky individuálního, soukromého dárcovství. Měl by tedy sloužit jako důvěryhodný zdroj informací především pro tuzemské vysokopříjmové skupiny.

Více informací naleznete na webových stránkách Nadace VIA.

 

 

 

 

Nový pohled na společenskou odpovědnost firem – Strategická CSR

Lucie Kuldová (Mádlová)

Kniha nejen svojí komplexností, ale také díky novému pohledu na společenskou odpovědnost firem (CSR) významně obohacuje tuto problematiku včetně jejího dalšího rozvoje v České republice. Je určena manažerům a podnikatelům, kteří chtějí implementovat CSR do svých firemních strategií či jiným způsobem rozšířit své aktivity v této oblasti, stejně tak dobře sloužit bude nestátním neziskovým organizacím i potřebám akademické obce.

CSR je v knize zasazena do kontextu konkurenceschopnosti na základě redefinice současného společensky odpovědného podnikání a řízení udržitelného ekonomického růstu. Na základě vlastního empirického výzkumu autorky z roku 2011 je prokázána možnost zvýšení výkonnosti firem prostřednictvím efektivního spojení CSR s jádrem podnikání či díky transformaci CSR na konkurenční výhodu, která v dlouhodobém horizontu zvyšuje konkurenceschopnost firmy.

Více informací o knize a způsobech její koupě naleznete na webových stránkách CSR.

Infrastruktura sociální ekonomiky ve Velké Británii

Zpráva pro organizaci Nová ekonomika

Zpráva je vypracována na základě zadání organizace Nová ekonomika se sídlem v České republice. Účelem zprávy je zmapovat infrastrukturu sociální ekonomiky ve Velké Británii. Konkrétně tedy zmapovat hlavní sféry činnosti sektoru sociálního podnikání ve Velké Británii, podat přehled hlavních aktérů z veřejného, soukromého a neziskového sektoru a zjistit, jakou hrají roli. Popsat historický vývoj přístupu vlády k sociálnímu podnikání a podat komentář k tomu, do jaké míry opatření vlády napomohla rozvoji sociálního podnikání.

Zpráva podává detailní informace o rozsahu činnosti podporované a prováděné státem a aktérech sektoru sociální ekonomiky v uplynulých cca dvanácti letech a připojuje komentář ke každé z uvedených vládních intervencí.

Na začátku zprávy jsou uvedeny přehledové tabulky vládních opatření, následuje srovnávací analýza aktérů podporujících sociální ekonomiku provedená pomocí základních os X-Y na základě prostého hodnocení každé organizace s ohledem na její činnost.

Publikace ke stažení zde.

www.nova-ekonomika.cz
www.socialni-ekonomika.cz

Právní průvodce pečujících 2012

R. Pešlová

Vydal: Moravskoslezský kruh, Brno 2012, 1. vydání

Publikace se věnuje charakteristice a právním nárokům společensky potřebných a také pečujících, které mohou vzniknout v různých životních etapách a životních situacích. Věnuje se tak vyživovacím povinnostem (vůči dítěti i vůči rodičovi), příspěvku na péči, příspěvku na mobilitu, příspěvku na zvláštní pomůcku, průkazům pro osoby se zdravotním postižením. Dále řeší dávky státní sociální podpory a nebo kartu sociálních systémů. Věnuje se také právní a deliktní způsobilosti. Publikace také poradí, jak vymáhat svá práva úřední cestou a nebo soudně.

Publikaci si můžete stáhnout na tomto odkazu.

www.pecujdoma.cz

 

Ze sexbyznysu na trh práce?

ROZKOŠ bez RIZIKA

O čem vypovídají desetileté zkušenosti zemí, kdy byla prostituce legalizována? Jak vypadají dva poslední návrhy k legalizaci prostituce v ČR? Jaké jsou motivy žen, které vstupují do sexbyznysu? A s čím se ženy potýkají, když z něho chtějí odejít? Lze nějak omezit rizika pouliční prostituce? Co označuje pojem sexuální asistence?
 
 
Těmto a dalším tématům se věnuje nová publikace ROZKOŠE bez RIZIKA (R-R) s názvem „Ze sexbyznysu na trh práce?“, kterou si lidé mohou stáhnout v elektronické podobě na stránkách organizace - http://rozkosbezrizika.cz/
 
 
 
 
 

Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace