Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Úvod » Inspirace pro praxi »

publicistika k číslu
2/2017

profil

Naším cieľom je ochrana, rešpektovanie a podpora ľudských práv

ilustrační foto

Vydáno před 7 lety

Občianske združenie Marginal vzniklo v novembri 2009 pod názvom Marginal – lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie Bratislava z iniciatívy Fondu sociálneho rozvoja a odborníkov pracujúcich v oblasti pomoci občanov, rodín a komunít ohrozených sociálnou exklúziou. Koncom roka 2012 prešlo občianske združenie zmenou stanov a zmenilo svoj názov na Marginal. Základným cieľom združenia je ochrana, rešpektovanie a podpora ľudských práv, základných slobôd a záujmov predovšetkým tých osôb, ktoré majú obmedzený prístup ku sociálnym, ekonomickým a kultúrnym zdrojom bežne dostupným väčšine občanov. V súčasnej dobe medzi hlavné cieľové skupiny, na ktoré sa občianske združenie Marginal zameriava, sú migranti, najmä skupina utečencov už s priznanou medzinárodnou ochranou, a v danej oblasti realizuje niekoľko projektov.

V Slovenskej republike doposiaľ nevznikol ucelený Štátny integračný program, i keď tak bolo nariadené Uznesením vlády SR č. 568 z 21. októbra 2015, ako systémové riešenie integrácie osôb s medzinárodnou ochranou v nadväznosti na integračnú politiku SR do 31. decembra 2017, momentálne odložený do 31. 12. 2017.

Strategický dokument Integračná politika z roku 2014 sa síce dotýka jednotlivých oblastí integrácie, avšak problematiku komplexne a systémovo nerieši. Integráciu osôb s udelenou medzinárodnou ochranou zabezpečujú mimovládne organizácie prostredníctvom projektov, ktoré sú spolufinancované Európskou úniou z „Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF)“, „Fondami pre oblasť vnútorných záležitostí“ a čiastočne zo štátneho rozpočtu. Vecným garantom projektov je Ministerstvo vnútra SR, migračný úrad, celý výkon integrácie je však v rukách a na pleciach mimovládnych organizácií.

Občianske združenie Marginal spolu v partnerstve s organizáciou ADRA Slovensko, o. z., momentálne realizuje od 1. 12. 2016 integračný projekt pod názvom „STEP 3“. Obdobie trvania projektu je trojročné, čo je výrazná pozitívna zmena, pretože minulé projektové obdobia trvali približne po dobu jedného roka, čo znamenalo neistotu pre mimovládne organizácie, ktoré sa menili, taktiež neistotu pre klientov samých a v kontinuite poskytovaných služieb.

Hlavným cieľom projektu je integrácia osôb s udelenou medzinárodnou ochranou na území SR (ďalej len „klienti“), t. j. začlenenie sa do spoločnosti s udržaním si vlastnej kultúry, zároveň prispôsobenie sa kultúre prijímacej krajiny s cieľom vyhnúť sa ich asimilácii, separácii a marginalizácii s ohľadom na ich individualitu a mieru zraniteľnosti prostredníctvom poskytovania komplexných služieb a advokačná činnosť smerujúca k napĺňaniu a rozvíjaniu Integračnej politiky SR.

Prostredníctvom projektu STEP 3 poskytujeme našim klientom takmer komplexné služby a pomoc za účelom čo najľahšej integrácie do majoritnej spoločnosti, t. j. sociálne, psychologické, právne služby a materiálnu a finančnú pomoc.

Naši klienti spravidla hneď po príchode na územie Slovenskej republiky požiadali o azyl. Vzhľadom na aktuálnu situáciu v Sýrii a v Líbyi evidujeme aj prípady, kedy osoby pochádzajúce z týchto krajín požiadali o azyl po dlhšom pobyte za iným účelom na území SR. Počas čakania na rozhodnutie o svojej žiadosti zo strany Ministerstva vnútra SR, migračný úrad, boli umiestnení v zariadeniach MV SR, migračný úrad, a to najprv v Záchytnom tábore v Humennom, následne po ukončení karantény boli premiestnení do Pobytového tábora v Rohovciach alebo Opatovskej Novej Vsi. Po získaní medzinárodnej ochrany na území Slovenskej republiky vo forme azylu alebo doplnkovej ochrany sú tieto osoby umiestnené do integračného projektu STEP 3.

Azyl sa udeľuje na dobu neurčitú a znamená pre osobu s udeleným azylom trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Doplnková ochrana sa poskytuje na obdobie jedného roka s možnosťou opätovného predĺženia na dva roky a znamená prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, čo neustále spôsobuje komplikácie v integrácii a neistotu požívateľov doplnkovej ochrany. Legislatíva týmto osobám umožňuje po piatich rokov pobytu v SR požiadať o dlhodobý pobyt (druh trvalého pobytu).

Sociálna pomoc a asistencia

Prostredníctvom pomoci kvalifikovaných terénnych sociálnych pracovníkov a kultúrnych mediátorov našim klientom poskytujeme intenzívnu sociálnu pomoc a asistenciu najmä na začiatku procesu integrácie so základnými potrebami, ako pomoc pri hľadaní ubytovania, vybavovaní dokumentov, zabezpečením prístupu k zdravotnej starostlivosti, sprevádzaním na rôznych úradoch a inštitúciách, objasňovaním obsahu dokumentov, u maloletých pri zabezpečení prístupu k vzdelaniu. Vzhľadom na neexistenciu štátneho integračného programu nie je vyriešená ani problematika bývania. Štát nedisponuje žiadnymi funkčnými integračnými strediskami a spolupráca so samosprávami v tejto oblasti sa zatiaľ nerozvinula. Jednotlivci sú spravidla ubytovávaní na ubytovniach a rodiny s deťmi v súkromných bytoch s komerčným nájomným. Naši klienti pochádzajú z rôznych krajín a rôznych kultúr, preto je na začiatku procesu integrácie nevyhnutnou súčasťou práce s klientmi sociokultúrna orientácia, ktorá napomáha vzájomnému pochopeniu hodnôt, tradícií, kultúrnych odlišností.

V rámci realizácie predchádzajúcich projektov sme vytvorili publikáciu Vitajte na Slovensku, Príručka pre osoby s udeleným azylom a poskytnutou doplnkovou ochranou. Ide o praktický návod v jednotlivých oblastiach integrácie nielen pre osoby s udelenou medzinárodnou ochranou, ale aj odbornú a širokú verejnosť. Príručka je dostupná na internetovej stránke občianskeho združenia Marginal. Pre osoby, ktorým je poskytovaná z projektov aj finančná podpora, sú povinné kurzy slovenského jazyka. Osoby, ktoré sú už na území SR dlhšie, môžu navštevovať kurzy slovenského jazyka v prípade, ak to umožňujú finančné prostriedky projektu. Pilotne so začatím realizácie projektu sa výučba slovenského jazyka realizuje prostredníctvom štátnych jazykových škôl. Terénni sociálni pracovníci pomáhajú klientom ďalej pri hľadaní vhodných rekvalifikačných kurzov za účelom doplnenia si vzdelania, uznaním vzdelania z krajiny pôvodu, hľadaním vhodnej práce a taktiež v iných oblastiach integrácie a každodenných problémoch života.

Počet terénnych sociálnych pracovníkov (necelé dva úväzky v dvoch kanceláriách v rámci celej SR) sú však veľmi nedostačujúce vzhľadom na široký záber sociálnej práce a zraniteľnosť cieľovej skupiny, ktorá z roka na rok narastá. Väčšinu našich klientov tvoria rodiny s deťmi, resp. osamelé matky s deťmi.

Právne služby

Právne služby sú podľa potreby poskytované právnym poradcom alebo advokátom a zahŕňajú všeobecné právne poradenstvo vo forme objasnenia rôznych právnych dokumentov a rozhodnutí úradov a súdov, objasnenia jednotlivých právnych predpisov, právnej asistencie pri písaní rôznych právnych podaní, zmlúv, žiadostí a právne zastúpenie najmä v konaní pred MV SR, migračný úrad, a súdmi Slovenskej republiky. 

Psychologické služby

Psychický stres, ktorému čelia osoby s udelenou medzinárodnou ochranou, pôsobí intenzitou, ktorá je vysoko za hranicou tolerancie jedinca a má za následok nielen psychické, ale aj somatické problémy. Väčšina našich klientov prežíva veľmi strach, smútok, hnev, nechuť, vnútorný odpor bez ohľadu na pohlavie, vek, krajinu pôvodu, kultúru, sociálnu vrstvu. Psychologické služby sú poskytované jednak preventívne, a na druhej strane intervenčne pri konkrétnych psychických ťažkostiach s cieľom pomôcť pri znížení úrovne prežívania psychologického distresu a adaptovať sa a zvýšiť kvalitu života na bežnú úroveň. V tejto oblasti spolupracujeme aj s externými špecialistami, klinickými psychológmi a psychiatrami. 

Finančná a materiálna pomoc

V rámci projektu STEP 3 je osobám s udelenou medzinárodnou ochranou poskytovaná po určitú dobu pravidelná finančná podpora na zabezpečenie si základných potrieb, ako je ubytovanie, strava, základné hygienické potreby, oblečenie. Tieto osoby síce spadajú pod systém štátnych sociálnych dávok (dávka v hmotnej núdzi a príspevky k nej), avšak tieto by v úvode integrácie, kedy nemajú vytvorené žiadne zázemie, boli nedostačujúce a klienti by spadali do bezdomovectva. Klienti sú finančne podporovaní aj formou preplatenia rôznych kurzov za účelom zvýšenia ich zručností alebo preplatením materiálnych potrieb s ohľadom na určité životné situácie – ochorenie, nástup do práce, návšteva školy a pod.

V poslednej dobe zaznamenávame veľkú pomoc od rôznych dobrovoľníckych iniciatív, ako napr. Kto pomôže?, ktorá konkrétne buduje systém dobrovoľníctva pre utečencov na vysokej úrovni, alebo záujem pomôcť zo strany cirkví v oblasti bývania, zabezpečenia rôznych materiálnych potrieb a pod. Spoločne však s realizáciou integračného projektu tieto iniciatívy nemajú kapacitu zabezpečiť zásadné potreby a nedostatky, ktoré by mal v prvom rade zabezpečiť systémovo štát. Veríme, že v priebehu roka sa podarí aspoň čiastočne vytvoriť Štátny integračný program, ktorý bude riešiť najmä otázky bývania, finančnej podpory, zdravotnej starostlivosti a kapacít sociálnej práce.

Daša Vranka Knošková,
výkonný riaditeľ OZ MarginalSdílet text:


Podobné zprávy

O čem se mluví Sociální práce s uprchlíky je lidsky i profesně velmi zajímavá
Inspirace Krízová poradňa pre ženy zažívajúce násilie v párových vzťahoch
O čem se mluví Klientom ukazujeme cestu, ako aktívne riešiť svoje problémy
Inspirace SIMI poskytuje bezplatné poradenství cizincům a podporuje vzájemné soužití
O čem se mluví Kdo chce pomáhat, ať nezapomíná, že všude chtějí kvalifikované odborníky


0

Diskuze

Všechny komentáře

Zatím nebyl vložen žádný komentář

Vložit komentář

zapište číslo číslovkou: dva

... všechny zprávy

Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace