Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Úvod » Recenze »

S. Banks, K. Nøhr, (Eds.)

Practising Social work Ethics around the World. Cases and commentaries

ilustrační foto

Vydáno před 9 lety

London: Routledge, 2012. 

Sociálna práca je v súčasnosti chápaná ako profesia založená na hodnotách, ktorých integrálnou súčasťou je aj etika. Práve jej je venovaná v poslednom období zvýšená pozornosť u nás aj vo svete. Veľmi zaujímavý projekt priniesli do sociálnej práce renomované autorky Britka Sarah Banks a Dánka Kirsten Nøhr. Išlo o projekt medzinárodnej organizácie FESET (Formation d’Educateurs Sociaux Européens), čiže Európskej asociácie tréningových centier pre sociálno-vzdelávaciu prácu s názvom European Social Ethics Project, ktorý bol realizovaný od roku 1998. Jeho hlavnou náplňou bola systematická práca s „etickými kazuistikami“, ich etickou reflexiou a užívaním pre výskum a vzdelávanie v etike sociálnej práce. Ide pritom o špecifickú metodológiu „naratívnej etiky“, ktorá užíva príbehy z praxe na objasnenie etickej reflexie a rozhodovania. Výstupom projektu boli publikácie editované uvedenými autorkami: Teaching Practical Ethics for the Social Professions (2003) a najnovšie Practising Social work Ethics around the World. Cases and Commentaries (2012).

Hlavným cieľom posledne menovanej publikácie je predstavenie série kazuistík relevantných pre sociálnu prácu, ktoré pochádzajú od sociálnych pracovníkov a akademikov z rôznych krajín sveta. Na príkladoch týchto etických kazuistík je možné rozlíšiť rôznorodé etické prístupy v sociálnej práci, ale aj kultúrne a národné špecifiká sociálnych pracovníkov z jednotlivých krajín. Z hľadiska tém sú v knihe prezentované etické problémy a dilemy z rozličných oblastí, akými sú negociácia a profesijné hranice, rešpektovanie základných práv, férovosť, zmeny a rozvoj v organizáciách, práca s politikmi a pod. Z ázijských krajín sú zastúpené jednotlivými prípadmi napríklad Čína, Vietnam, India, Pakistan, Irán, Palestína, Malajzia, Japonsko, z afrických zemí Botswana, z amerického kontinentu USA, Peru, Jamajka. Ďalšie kazuistiky sú z Austrália, v rámci Európy sú prezentované prípady z Litvy, Británie, Švédska, Dánska, Fínska, Portugalska, Španielska, Francúzska. Žiaľ, prípady zo Slovenska alebo Českej republiky chýbajú. Editorky sú si vedomé, že selekcia 26 prípadov nemôže reprezentovať všetky krajiny sveta, ale ich široká voľba je vhodne zvolená reprezentatívna vzorka rozličných kontextov sociálnej práce a etiky vo svete.

Na začiatku prezentovaných etických kazuistík je krátke uvedenie, nasledujú dva komentáre a v závere sú otázky pre reflexiu. Autormi komentárov sú sociálni pracovníci a akademici z rozličných krajín, ktorí predstavujú rôznorodé etické teórie, koncepty, vlastné praktické skúsenosti a alternatívne koncepty. Z metodologického hľadiska je zaujímavý zvolený postup, pri ktorom autori jednotlivých komentárov a uvedení nepoznali odlišné verzie textov.

Analýza etických kazuistík z priamej sociálnej práce s klientom je zaujímavým podnetom pre sociálnych pracovníkov a jednou z alternatív kriticky reflexívnej praxe, ku ktorej často povzbudzujú Malcolm Payne, Barbra Teater či Neil Thompson. Publikácia je inšpiratívna aj pre vzdelávateľov v sociálnej práci, ktorí sa špecializujú na vyučovanie etiky a chceli by postupovať odlišným spôsobom, než je zvyčajný postup od teórie k praxi. Pri etike založenej na kazuistikách zohráva kľúčovú rolu morálne rozvažovanie. Spoločnou reflexiou sa hľadajú eticky korektné postoje k danému prípadu, prihliadajúc na teoretické znalosti z filozofických konceptov etiky, etických hodnôt, princípov prezentovaných v etických kódexoch sociálnej práce, špecifík danej krajiny, organizácie a podobne. Knihu možno odporučiť pre sociálnych pracovníkov, vzdelávateľov v sociálnej práci i študentov sociálnej práce.

Andrej Mátel,
 VŠ ZaSP sv. Alžbety v Bratislave


Sdílet text:


Podobné zprávy

Akademické články Applying Approaches from Moral Philosophy, Especially Virtue Ethics, When Facing Ethical Dilemmas in Social Work
O čem se mluví Súčasné problémy teórie a praxe sociálnej práce v Poľsku
Fakta, dokumenty, legislativa Slovensko má nový etický kódex sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce
Inspirace Bez etiky niet (klinickej) sociálnej práce
Akademické články Reflektivní praxe a etika ctností: Možná cesta pro spojení teorie s praxí a odbornosti s lidskostí


0

Diskuze

Všechny komentáře

Zatím nebyl vložen žádný komentář

Vložit komentář

zapište číslo číslovkou: osm

... všechny zprávy

Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace