Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Úvod » Recenze »

Michaela Skyba, Denisa Šoltésová

Service-learning vo vzdelávaní (školských) sociálnych pracovníkov a pracovníčok

ilustrační foto

Vydáno před 9 lety

Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014. 

Vysokoškolská učebnica Service-learning vo vzdelávaní (školských) sociálnych pracovníkov a pracovníčok je dielom autoriek Denisy Šoltésovej a Michaely Skyba pôsobiacich na Inštitúte edukológie a sociálnej práce Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Autorky vstupujú na pole školskej sociálnej práce, ktorá predstavuje významnú, no v podmienkach Slovenskej republiky doposiaľ málo prebádanú oblasť sociálnej práce. Svojím obsahom a spracovaním predstavuje táto vysokoškolská učebnica vhodné východisko pre získanie základného prehľadu o oblasti školskej sociálnej práce s využitím metódy service-learning. Ambíciou autoriek bolo ponúknuť vybrané aspekty predmetnej problematiky, nie poskytnúť vyčerpávajúce východiská, čo sa im aj podarilo.Teoretickú základňu podľa slov samotných autoriek dopĺňajú ,,skúsenosti nadobudnuté počas realizácie tejto metódy v univerzitných podmienkach v rámci pregraduálnej prípravy sociálnych pracovníkov a pracovníčok“. Teoretické východiska predmetnej problematiky oživuje množstvo konkrétnych príkladov z praxe školskej sociálnej práce realizovanej na Slovensku, ktoré dokresľujú predstavu študentov a študentiek o service-learning vo vzdelávaní sociálnych pracovníkov a pracovníčok a tiež zabezpečujú zaujímavé a pútavé čítanie. V texte je jasné, že ho písali autorky s praktickými skúsenosťami.

Učebnica je veľmi konzistentne a logicky členená. Obsahuje tri základné, ďalej členené kapitoly. Okrem aplikačného rozmeru učebnice študenti a študentky nepochybne ocenia tiež Zhrnutia Otázky a námety na diskusiu na konci každej kapitoly.

Vo východiskovej, prvej kapitole autorky približujú ekologický referenčný rámec školskej sociálnej práce, ktorý považujú za ústredný, a ponúkajú operacionalizáciu kľúčových pojmov (systémové úrovne prostredia, reziliencia a protektívne a rizikové faktory). V rámci úloh školských sociálnych pracovníkov a pracovníčok približujú roly (poradca, spolupracovník, terapeut, facilitátor...), v ktorých sociálni pracovníci a pracovníčky vystupujú. Následne ponúkajú legislatívny rámec a súčasný stav rozpracovanosti problematiky školskej sociálnej práce v podmienkach Slovenskej republiky.

Po oboznámení sa s problematikou školskej sociálnej práce učebnica plynule prechádza do druhej kapitoly, venujúcej sa service-learningu v školskej sociálnej práci. Pútavosť tejto kapitoly je zaistená zhustenou a zrozumiteľnou prezentáciou pojmového aparátu týkajúceho sa service-learningu – od základných charakteristík obsahujúcich špecifiká i jednotlivé fázy tejto metódy v príprave školských sociálnych pracovníkov a pracovníčok, cez vybrané štandardy kvality service-learningu, service-learning vo vzdelávaní v školskej sociálnej práci po proces service-learningu, približujúci jednotlivé fázy realizácie tejto metódy. Pre študentov a študentky bude pravdepodobne najatraktívnejšia podkapitola venujúca sa úlohám a zapojeniu študentov a študentiek v procese service-learningu, vhodne ilustrovaná príkladmi.

Záverečná tretia kapitola je venovaná supervízii v service-learningu. Vychádzajúc z reflexívnej povahy sociálnej práce autorky oboznamujú s cieľmi supervízie v rámci service-learningu a taktiež popisujú špecifiká tútorskej supervízie. Približujú zážitkové/skúsenostné učenie opierajúc sa o teoretické východiská formulované Johnom Deweym. Osobitá pozornosť je venovaná procesu intervízie, špecifickej forme supervízie v rámci service-learningu.

Vysokoškolská učebnica s tematikou Service-learning vo vzdelávaní (školských) sociálnych pracovníkov a pracovníčok zrkadlí potrebu súčasnej spoločnosti. Učebnica je písaná veľmi zrozumiteľným jazykom a svojou jasnou a konzistentnou štruktúrou predstavuje prínosný a prehľadný materiál pre študentov a študentky študijného odboru sociálna práca, ale aj študijných odborov iných pomáhajúcich profesií, najmä andragogiky, špeciálnej a sociálnej pedagogiky či psychológie.

Anna Jašková,
Filozofická fakulta
Prešovskej univerzity v Prešove


Sdílet text:


Podobné zprávy

O čem se mluví Školská sociálna práca
Akademické články Rozvoj kľúčových kompetencií študentov a študentiek sociálnej práce prostredníctvom stratégie service learning
Inspirace Dny dobrovolnictví na Univerzitě Palackého v Olomouci aneb Vyzkoušejte si dobrovolnictví na vlastní kůži!
O čem se mluví Akreditační proces musí reflektovat potřeby praxe
Akademické články Komunitní školy – příležitost pro rozvoj školské sociální práce?


0

Diskuze

Všechny komentáře

Zatím nebyl vložen žádný komentář

Vložit komentář

zapište číslo číslovkou: pět

... všechny zprávy

Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace