Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2018/2 - Stárnutí »

Doprovázení členů skautu v obtížných životních situacích

Jana Růžičková, Monika Punová

Medailon autora:

Bc. Jana Růžičková absolvovala v bakalářském studiu obory Sociální práce a Veřejná politika a lidské zdroje na Fakultě sociálních studií MU v Brně. Nyní pokračuje v magisterském studiu sociální práce. Je dlouholetou vedoucí ve skautu, v praxi se zaměřuje na krizovou intervenci a práci s dětmi.

PhDr. Monika Punová, Ph.D., působí na Fakultě sociálních studií MU v Brně. Pedagogické
aktivity, výzkum i praxi dlouhodobě orientuje především na téma resilience v sociální práci,
na sociální práci s rizikovou mládeží a na praxi a supervizi studentů i pracovníků.

Abstrakt:

CÍL: Předkládaný empirický text hledá odpovědi na základní výzkumnou otázku „Jaký mají postoj k doprovázení svých členů v obtížných životních situacích činovníci vybraných skautských oddílů a členové oddílů?“ TEORETICKÁ VÝCHODISKA: V rámci konceptualizace je definován koncept doprovázení a objasněny pojmy skauting, činovník, člen, životní situace a postoj. METODY: Pro zodpovězení otázky byla zvolena kvalitativní výzkumná strategie. Dílčí výzkumné otázky jsou zaměřeny na kognitivní, emocionální a behaviorální složku postojů. Nástrojem sběru dat byly polostrukturované rozhovory s osmi respondenty – činovníky i členy skautského hnutí. Data byla zpracována na základě otevřeného kódování. VÝSLEDKY: V rámci interakcí mezi skautskými činovníky a jejich členy dochází k přesahu čistě zájmové činnosti k něčemu, co lze charakterizovat jako doprovázení, které má nikoliv profesionální, ale laickou podobu. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Závěry práce lze potenciálně využít v sociální práci s dětmi a mládeží. V rámci intervencí do životních situací dětí a dospívajících – při zvyšování jejich blaha by bylo vhodné, aby se role sociálních pracovníků i skautských činovníků stávaly více komplementárními, a to při vědomí odlišnosti jejich působení.

Klíčová slova:

doprovázení, mentor, skauting, skaut, skautský činovník, životní situace

s. 85 - 101Podobné články

Akademické články Psychosociální dopad nezaměstnanosti na životní situaci rodiny
Akademické články Aplikace konceptu sociálního fungování u dospělého klienta s mentálním postižením
Akademické články Posouzení životní situace adolescentů s psychickými poruchami
Akademické články Využití teorie sítí při sociální práci s cizinci
Akademické články Sociální a institucionální prostředí v procesu sociální integrace cizinců v České republice


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace