Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2017/5 - Terapie v sociální práci? »

Muzikoterapia v sociálnej práci na Slovensku

Alena Rusnáková

Medailon autora:

Mgr. Alena Rusnáková, PhD., pôsobí ako odborná asistentka na Inštitúte edukológie a sociálnej práce na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Zaoberá sa témami ako uplatňovanie hudby a muzikoterapie v sociálnej práci, postojové orientácie k etnickým menšinám, genderové aspekty sociálnej práce a metodológia výskumu v sociálnej práci.

Abstrakt:

Príspevok sa prostredníctvom teoretickej prehľadovej štúdie venuje vzťahu muzikoterapie a sociálnej práce s dôrazom na popis jej historických súvislostí, súčasný stav a budúce perspektívy na Slovensku. Cez všeobecné vymedzenie muzikoterapie sa autorka dostáva k jej klasifikácii, kde upozorňuje na potrebu pomenovania sociálnej paradigmy v muzikoterapii, ktorá zohľadňuje aj prepojenie muzikoterapie so sociálnou prácou, odrážajúcu sa v myšlienkach viacerých zahraničných, ale aj slovenských (českých) autorov a autoriek. Hlavným cieľom príspevku je zistiť, ako je prezentovaný vzťah muzikoterapie a sociálnej práce v slovenskej (českej) odbornej literatúre, legislatíve a vzdelávacom systéme. Z výsledkov teoretickej reflexie sa dá usudzovať, že muzikoterapia má v slovenskej (českej) odbornej literatúre sociálnej práce čoraz pevnejšie miesto ako jedna z jej metód, najmä ako súčasť socioterapie, ktorej legitimitu v tomto ohľade potvrdzuje aj legislatíva, avšak s nejasnými vymedzeniami kompetenčného vzdelávania. Taktiež je vzťah muzikoterapie a sociálnej práce silne určovaný kontextom sociálnych služieb. V závere príspevku sú preto diskutované perspektívne možnosti smerovania v predmetnej oblasti pre odborné vzdelávanie v sociálnej práci.

Klíčová slova:

legislatíva, muzikoterapia, prax, sociálna práca, vzdelávanie

s. 17 - 35Podobné články

Akademické články Moc v sociálnej praxi z pohľadu študentiek sociálnej práce
Akademické články Terénna sociálna práca na Slovensku
Akademické články Prínos Ústavu M. R. Štefánika ku vzdelávaniu sociálnych pracovníkov na Slovensku
Akademické články Inšpirácie pre klinickú sociálnu prácu na Slovensku – prítomnosť a budúcnosť v 21. storočí
Akademické články Problémy v praktickom vzdelávaní študentiek a študentov sociálnej práce


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace