Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Úvod » Inspirace pro praxi »

publicistika k číslu
2/2019

inspirace

ČAS vzdělávání v kontaktní práci

ilustrační foto

Vydáno před 5 lety

Česká asociace streetwork, z. s. (ČAS) sdružuje a zastřešuje nízkoprahové sociální služby: terénní programy, kontaktní centra, nízkoprahová denní centra a nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. Tyto služby pracují s lidmi v nepříznivé sociální situaci, kterými jsou právě děti a mládež do 26 let věku nebo lidé bez domova, narkomani, lidé pracující v sexbyznysu apod. Co mají všechny služby společné? Pracuje se v nich metodou kontaktní práce, a to v mobilní i stacionární formě. ČAS nabízí 21 vzdělávacích programů akreditovaných MPSV.

 

Kontaktní práce

Kontaktní práce je termín někdy používaný jako český ekvivalent k výrazu streetwork. Jsou zde ale rozdíly: Termín streetwork je spjat především s koncepcí terénních služeb pro mládež a osoby se závislostí. Je ukotven v oboru sociální práce. Tento termín ale v současné době nezobrazuje posuny, které v sociální práci a dalších pomáhajících profesích nastaly. V současné době je metoda streetworku uplatňována mnoha profesemi – sociálními pracovníky, adiktology, ale také psychology, psychiatry, zdravotními sestrami (Centra duševního zdraví).

V mnoha oborech se nepracuje s termínem streetwork, ale spíše s označením terénní práce. V rámci koncepce systému vzdělávání ČAS byl zvolen termín kontaktní práce. Jde o jakýsi návrat ke konceptu, který je velmi dobře popsán v knize Kontaktní práce (2004), kterou vydala Česká asociace streetwork. Termín kontaktní práce umožňuje též oproti označení streetwork a streetworker nabídnout vzdělání i pro profese, kde kontaktní práce tvoří jen část pracovního úvazku – například pracovníkům sociálně právní ochrany dětí, sociálně aktivizačních služeb, terénním pečovatelům/kám, ale i učitelům a učitelkám, mezi nimiž začíná být o vzdělávání ČAS zájem.

Kontaktní práce dle Klímy (2004) je termín popisující komplex nízkoprahově organizovaných psychosociálních služeb, jejichž cílem je vytvářet podmínky pro navázání kontaktu – vztahu a konkrétní práci s jednotlivci (či jejich skupinami), kteří se jí vyhýbají či nevyhledávají standardní institucionální pomoc a u nichž je důvodný předpoklad potřebnosti a účelnosti pomoci. Jedná se o aktivní pohyb ve fenomenálním poli uživatele, vědomý a uživatelem vnímaný monitoring, vytváření, ovlivňování a udržování kontaktních rámců nebo kontextů.

 

Vzdělávání a sdílení

Původně byl ČAS skupinou lidí, kteří začínali v 90. letech dělat streetwork. Tito lidé působili v různých městech republiky, pracovali převážně s uživateli drog, s dětmi a mládeží nebo jako terénní sociální pracovníci v obcích. Primární motivací sdružovat se bylo sdílení zkušeností, jak streetwork děláme my, hledání cest, zkoušení metod, učení se nápodobou i nacházení slepých uliček. Dalším motivem k založení ČAS bylo prosazování streetworku do struktur legislativy, což se podařilo v roce 2006: Terénní sociální práce ve smyslu kontaktní práce byla zařazena jako jedna ze sociálních služeb do zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. Konkrétně sociální službou jsou terénní programy a dále nízkoprahová denní centra, kontaktní centra a nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. Díky tomu se streetwork mohl v České republice zdárně rozvíjet.

Vysoká potřeba vzdělávání a sdílení provází ČAS od jeho založení dodnes. Jedním z důvodů je specifičnost kontaktní práce oproti jiným metodám. Klade velký důraz na integritu pracovníka, na jeho hranice, na hranice služby, kterou poskytuje, a na etiku. Jsou to oblasti, jejichž rozvoj probíhá spolu s rozvojem a zráním osobnosti. Vzdělávání ČAS tak obsahuje vždy složku vědomostní, tak i sebezkušenostní nebo postojovou. Kontaktní pracovník/ce je sám nástrojem své práce. K jejímu výkonu potřebuje dávku talentu, vzdělání a trénink. Od absolventů škol očekáváme vědomosti kontextu sociální práce, systému a metod.

Vzdělávání ČAS je pak založeno na čtyřech fázích kontaktní práce, kterými jsou depistáž, kontakt, evaluace a supervize. Depistáž je analýza terénu, komunity, přirozeného prostředí. Druhá fáze je samotný kontakt s klientem, osobou, její oslovení, navázání kontaktu a jeho ukončení. Třetí fází je evaluace kontaktní práce, a to jak na úrovni organizace (obecnější část), tak i na úrovni osobní (konkrétní, klientská část). Tím se zajišťuje příprava na další kontakt v terénu. Systém vzdělávání kontaktní práce tak zabezpečuje, že tato činnost obsahuje všechny tři části a je možné jej promýšlet nejen v osobní úrovni interakce pracovník–klient, ale i v širších souvislostech komunity, města, regionu.

 

Systém vzdělávání

V roce 2018 ČAS vypracovala nový systém vzdělávání, který by měl současné vzdělávací programy zařadit a zejména rozšířit jejich nabídku tak, aby se vyprofilovaly kurzy pro začínající kontaktní pracovníky, kurzy pro pokročilé i lekce pro management. ČAS chce podporovat nejen odborný, ale i kariérní růst kontaktních pracovnic a pracovníků. Část z nich v profesi nestárne, ale s přibývajícím věkem a zkušenostmi zaměstnání mění a z metody kontaktní práce v přirozeném prostředí klienta se stává spíše kancelářská nebo manažerská práce.

Každá z kategorií „začínající, pokročilý, management“ má odlišné zkušenosti s prací v terénu a tím se také liší přístup lektorů a koncepce kurzů. U kategorie začínající jde především o získání základních znalostí a dovedností a seznámení se s různými koncepty, teoriemi, systémem pomáhajících profesí – tedy je zde převaha vědomostní a sebezkušenostní.

U kategorie management je systém vzdělávání založen na vytvoření a koordinaci učících se kolaborujících skupin, které se sejdou k určitému tématu a budou utvářet kritickými rozhovory a sdílením zkušeností odbornou úroveň a koncepci kontaktní práce, sociální a zdravotní politiky. Tento model nechce nijak nahrazovat různé odborné spolky a skupiny, ale míří spíše dovnitř skupiny kontaktních pracovníků a manažerů, kteří vytvářejí ve svých organizacích a regionech povědomí o kontaktní práci, sítě pomáhajících profesí atd. Jde o sdílení praxe a ze strany lektorů též o předání informací a zkušeností mezi různými organizacemi a obory – sociální práce, práce s mládeží, adiktologie, komunitní psychiatrie, ale i zkušenosti ze zahraničí, z odborných setkání a stáží.

Kategorie pokročilý je koncipována mezi těmito dvěma způsoby lektorování – kombinuje manažerský přístup sdílení i vzdělávání v různých oblastech kontaktní práce. Základní charakteristikou této kategorie jsou zkušení pracovníci, kteří se posunuli v organizaci do vedoucích týmů a tím jim vzrostly nároky na koncepční činnost a vytváření struktury a pravidel kontaktní práce v organizaci. Kurzy v systému vzdělávání ČAS mají být provázané a také návazné.

 

Lektorský tým

V současné době jsou lektorkami a lektory ČAS osobnosti, které samy velkou část své kariéry působily, nebo stále působí, v bezprostřední práci s klienty. Mnoho z nich přímo v nízkoprahových sociálních službách. Všichni také pracovali metodou kontaktní práce.

Lektoři se shodují na základních principech etiky kontaktní práce a na hodnotách ČAS, ze kterých vzdělávání vychází. V lektorování vidíme velký školicí potenciál. Umožnit zkušenému kontaktními pracovníkovi vést nebo i vytvořit vzdělávací program znamená pro něj růstový potenciál, prevenci vyhoření a pro obor zároveň vytěžení jeho zkušeností.

 

Vedlejší a zároveň synergické efekty

ČAS poskytuje specializované vzdělávání, díky němuž lidé z oboru nízkoprahových sociálních služeb používají stejný nebo podobný jazyk, názvosloví, sdílí hodnoty. Domníváme se, že oborové vzdělávání přináší užitečný vedlejší efekt, kterým je identita oboru. Kontaktní práce žije tím, že se lidé na kurzech potkávají, společně učí, diskutují a sdílejí.

Velký potenciál pro vzdělávání mají mimo vzdělávací programy i stáže. Lektorování, poskytování stáže, provázení účastníků a jejich vedení přináší veliký učící efekt. Proto ČAS organizuje a podporuje stáže mezi nejrůznějšími zařízeními v České republice. Zvláštní kapitolou jsou pak stáže zahraniční. ČAS je členem celosvětové sítě streetworkerů Dynamo International. Z její evropské platformy získává partnerské a inspirativní organizace pro stáže, nově také výměnné. Zahraniční sociální pracovníci a pracovnice stráví v české službě přibližně týden, poté zpracovávají zprávu pro svou mateřskou organizaci a dávají zpětnou vazbu české organizaci, která stáž poskytla. Funguje zde tedy stejný systém jako u národních stáží.

 

Fórum terénní práce

Unikátní formou vzdělávání, která potvrzuje vysoký zájem o vzdělávání a ochotu ke sdílení v rámci kontaktní práce, je Fórum terénní práce. Bylo založeno před 10 lety členy České asociace streetwork, kteří v tu dobu chtěli podpořit aktivity ČAS směrem k terénní práci, neboť předchozí několikaleté období se ČAS zaměřovala více na nízkoprahová zařízení pro děti a mládež.

Fórum terénní práce tedy vzniklo stejně jako dříve ČAS ze skupiny lidí pracujících v terénu a majících zájem o sdílení zkušeností. Je téměř neuvěřitelné, že ač se FTP nijak neformalizovalo (anebo právě proto), funguje tak dlouhou dobu. Má svého dobrovolného koordinátora a jeho zástupce. Jejich úkolem je zorganizovat hlasování o termínu, místu a tématu dalšího setkání.

Setkání se uskutečňují v prostorách zařízení, takže s sebou nenesou žádné náklady. K tématu si vždy někdo z účastníků připraví prezentace a poté se pracuje ve skupinách, diskutuje a výstupy jsou pak zveřejňovány na webových stránkách.

 

Hodnoty České asociace streetwork

Tyto hodnoty jsou sdílené členskými zařízeními ČAS, jejich pracovnicemi a pracovníky a individuálními členkami a členy ČAS a rovněž ve vzdělávání ČAS.

PRESTIŽ

To, co děláme, je profesionální práce, ne dobrovolnictví. Má svou hodnotu a cenu.

Jsme si vědomi hodnoty své práce a nebojíme se si říci o její ocenění.

ODVAHA

Máme odvahu hledat cesty a realizovat je. Máme odvahu být sami sebou. Máme odvahu postavit se za své hodnoty.

SVOBODA

Svoboda je důležitou součástí naší práce. Máme svobodu ve stanovování cílů, ve volbě postupů. Přijímáme zodpovědnost, kterou s sebou svoboda nese.

OSOBNÍ RŮST

Osobní růst a vlastní rozvoj jsou nástrojem naší práce a zároveň jejím benefitem.

POROZUMĚNÍ

Podporujeme porozumění mezi lidmi, sounáležitost a sdílení. Jsme spolupracující.

SMYSL

To, co člověk dělá, má mít smysl. Vidíme smysl v tom, co děláme.

PŘIJETÍ

Přijímáme každého člověka bez podmínek takového, jaký je.

Každý má právo na pomoc, podporu, stejnou kvalitu života.

Nesoudíme, zda si za své problémy člověk může, nebo nikoli, důležité je pouze to, že potřebuje pomoc.

OPRAVDOVOST

Věříme tomu, co říkáme navenek, děláme to.

NADHLED

Máme humor a nadhled, nebereme se zas tak vážně, jsme pokorní.

 

Martina Zikmundová,

ředitelka ČAS

 
 
 
 
 
Martina Zikmundová je psycholožka a sociální pedagožka, od roku 2010 pracuje na pozici ředitelky ČAS z.s., 10 let se věnovala terénní sociální práci, poté psychologickému poradenství.
Nyní lektoruje a superviduje.
Všechny své zkušenosti zúročila v projektu Streetwork pro děti a mládež, který začala s kolegy realizovat v roce 2014 za podpory soukromé dánské nadace The Velux Foundation.
Součástí projektu je mobilní terénní práce ve vyloučených lokalitách.


Sdílet text:


Podobné zprávy

O čem se mluví Chcete pomoct člověku bez domova? Mapa Streetwork poradí jak
O čem se mluví Bez domova, bez bytu, bez střechy, bez naděje
Fakta, dokumenty, legislativa Vývoj služby NZDM v České republice
O čem se mluví Prevence, která nefunguje
O čem se mluví Nejlepší streetworkeři roku získali cenu za svou práci


0

Diskuze

Všechny komentáře

Zatím nebyl vložen žádný komentář

Vložit komentář

zapište číslo číslovkou: dva

... všechny zprávy

Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace