Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Úvod » Inspirace pro praxi »

publicistika k číslu
5/2020

inspirace

Multidisciplinární týmy pomáhají řešit problémy rizikových lokalit v Ostravě

ilustrační foto

Vydáno před 4 lety

Potká se policajt, socka, učitelka, starosta, ápékáčko, ospoďačka a aktivista aneb sedm speciálních týmů složených z profesionálů v oblasti prevence kriminality i zástupců místních obyvatel působí na území Ostravy. Jejich smyslem je včasné rozpoznání a pojmenování problémových jevů v rizikových lokalitách a hledání jejich efektivního řešení. Zároveň v místě přirozeně tvoří síť aktérů z různých oborů, kteří si díky osobnímu setkávání vyměňují informace, obohacují své znalosti, získávají nové zkušenosti a navazují spolupráci.

Multidisciplinární týmy reagují na potřebu propojení aktérů působících v lokalitách, posílení vzájemné výměny informací a hledání efektivních řešení aktuálních problémů. Témata jsou nazírána z různých úhlů, dle zastoupených odborností, čímž jsou obohaceni všichni přítomní. Vytvořená síť umí pružně a rychle reagovat ve chvílích krize. Nejvyšší možná míra participace nám umožňuje reagovat na skutečné aktuální problémy lokality a umožňuje nám je řešit v samotném začátku.

Kdo jsou multidisciplinární týmy v rizikových lokalitách?

Díky pravidelným osobním setkáním se vytváří široká síť aktérů, která ztrácí bariéry spojené s anonymitou zástupců jednotlivých organizací a eliminuje případné zkreslené představy o kompetencích jednotlivých organizací. Bezpečné prostředí, které je základním kamenem každého týmu (na jeho udržování je potřeba neustále pracovat), dovoluje členům a hostům získat náhled řešené problematiky z různých úhlů a motivuje je k akci v té části, která spadá do jejich odbornosti.

K dispozici máme pravidla konání jednotlivých týmů, velký důraz je kladen na mlčenlivost a setkávání v místě (rizikové lokalitě). Co nejvyšší možná míra dostupnosti pro aktéry a obyvatele je pro nás dlouhodobě důležitá. Osvědčilo se setkávání na uzavřeném místě (bezpečí pro jednání – s ohledem na mlčenlivost), výjimečně dle charakteru setkání se může setkání týmu uspořádat i ve veřejném prostoru přímo s obyvateli.

Celý proces síťování je protkán tématem participace a zapojování obyvatel z lokality, kterými se tým zabývá, a úlohou koordinátora je s ním pracovat a vytvářet takové prostředí, které bude participaci co nejvíce podporovat. Tématem participace se zabývá také příloha Metodiky [1]

Prostřednictvím této dobrovolné platformy kvalitněji propojujeme činnost jednotlivých členů ve prospěch zlepšení sociální situace a zvýšení bezpečnosti. Týmy dávají prostor i komunitě a aktivním lidem v místě svého působení. Zjišťují, co obyvatele nejvíce trápí, naslouchají jejich podnětům a tématům k řešení. Zároveň na tyto podněty reagují a společně hledají vhodné způsoby, jak s nimi dále pracovat.

Nejčastějšími tématy jsou záškoláctví, drogová problematika, porušování zákazu podomního prodeje, bezpečnost silničního provozu, vandalismus a jiné narušování veřejného pořádku (černé skládky a čistota ulic, odstavené autovraky, rušení nočního klidu a obtěžování hlukem, sousedské soužití), hazard, majetková trestná činnost, probíhající aktivity sociálních a jiných veřejných služeb či legislativní změny.

Na činnosti týmů se v celém městě podílí bezmála 50 různých organizací a institucí, včetně 9 místních spolků aktivních obyvatel. Významná je i spolupráce s pronajímateli bydlení. V případě potřeby jsou přizýváni další odborníci v roli hostů.

K čemu je další platforma, když funguje komunitní plánování a sociální komise?

Komunitní plánování se týká sociálních služeb a sociální komise je tvořena zástupci politických stran. V multidisciplinárních týmech se setkávají všechny subjekty, které v dané rizikové oblasti působí, a propojují se mezioborově (sociální práce, školství, bezpečnost, komunální politika, bydlení, komunitní práce, občanské iniciativy a další). Zároveň se zde setkávají lidé na hierarchicky odlišných pracovních pozicích (vedoucí, školní asistent, starosta, ředitel, terénní pracovník apod.) a stávají se rovnocennými partnery, přináší pestrost a autentičnost. Týmy se vesměs setkávají přímo v lokalitách, jsou otevřené zájemcům z řad veřejnosti nebo pořádají setkání pro veřejnost (podrobně viz metodika níže).

Samotná platforma multidisciplinárních týmů s sebou nese i různá úskalí a výzvy, které je nezbytné reflektovat a neustále s nimi pracovat. Patří k nim vzájemná nedůvěra a odlišné názory na řešení problematiky, téma mlčenlivosti vs. potřeba zabývat se konkrétními životními příběhy, téma určité míry konkurování a ochrana vlastních zájmů členského subjektu. Koordinátor tak působí také jako facilitátor, případně je k některým jednáním přizýván facilitátor externí.

Historie a vývoj multidisciplinárních týmů

Týmy vznikly v roce 2004 z iniciativy policie, sociálních pracovníků neziskových organizací a představitelů místních samospráv k řešení trestné činnosti v sociálně vyloučených lokalitách jako tzv. policejní buňky. Postupně se jejich činnost rozšiřovala a narůstalo spektrum odborníků, kteří se do týmů zapojili.

Od roku 2016 jsou týmy zastřešovány Magistrátem města Ostravy. V současné době působí v šesti největších městských obvodech. V rámci jednoho z týmů, s ohledem na velikost území a různorodost problémů, pracují ještě další tři menší kluby. Setkání probíhají zpravidla jedenkrát měsíčně.

Propojení jednotlivých týmů jedním koordinátorem od roku 2016 usnadňuje identifikovat jevy opakující se napříč městem a efektivněji předávat podněty k jejich řešení příslušným subjektům. Od roku 2019 je touto osobou koordinátor sociálního začleňování města, který zároveň naplňuje agendu romského poradce.

Metodika činnosti

Rozvoj týmů byl v letech 2016–2019 podpořen financemi z Evropského sociálního fondu. V projektu byla také nastavována a ověřována pravidla fungování týmů. Vznikl dokument, v němž jsou získané zkušenosti a doporučení popsány. Metodika zajišťuje nejen hladký průběh jednání současných týmů, ale je určena i zájemcům o vytvoření týmů v dalších lokalitách či městech. Najdete v ní konkrétní příklady z praxe multidisciplinárních týmů (včetně výše uvedených výzev), a jak se s nimi týmy vypořádávaly. Součástí je také metodika zapojování místních obyvatel a právní rozbor k tématu mlčenlivosti.

Proč máme naše týmy rádi

Díky přenosu informací a sbírání témat ze všech týmů, byly k těm nejpalčivějším vyvolány diskuse, iniciován vznik metodických materiálů a podpořena opatření s dopadem na území celého města. Jedná se tak o nástroj, který dokáže pracovat s potřebami přímo v území a propojuje je se zastřešujícími institucemi. Zároveň může dát členům informaci a zkušenost, že jsou bráni jako relevantní aktéři při řešení situace ve městě, a má tedy smysl s tématy přicházet a aktivně se podílet na jejich řešení.

 

 Lucie Škvaridlová,
koordinátorka sociálního začleňování a multidisciplinárních týmů, Magistrát města Ostravy, odbor sociálních věcí a zdravotnictví

 

[1] Metodika je k dispozici na tomto odkazuSdílet text:


Podobné zprávy

O čem se mluví Rozhovor s Davidem Beňákem, ředitelem Agentury pro sociální začleňování
Inspirace Případy sociální pracovnice "nízkoprahu"
Inspirace Podpora a pomoc sociální prací v nemocničním prostředí
Akademické články Profesiogram jako podklad pro konstrukci vzdělávacích programů
Akademické články Posedlost sociální práce managementem rizik a rezignace na potřeby


0

Diskuze

Všechny komentáře

Zatím nebyl vložen žádný komentář

Vložit komentář

zapište číslo číslovkou: tři

... všechny zprávy

Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace