Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Úvod » Inspirace pro praxi »

publicistika k číslu
6/2016

profil

„Stačia Vám stanovy a kolok“

ilustrační foto

Vydáno před 7 lety

sociální práce, profil organizace, HanaRozhodnutie vytvoriť bezpečný priestor – centrum, ktoré by sa špecializovalo na pomoc a podporu žien, ktoré zažívajú násilie zo strany intímneho partnera, nepadlo zo dňa na deň. Práve naopak, predchádzalo mu množstvo príprav a práce. Veľký vplyv na toto rozhodnutie mali stretnutia s odborníčkami v tejto problematike, ich povzbudenie a podpora, ako aj odpoveď na otázku, čo je potrebné na založenie občianskeho združenia: Stačia vám stanovy a kolok.“

Občianske združenie HANA založili ženy pre ženy zažívajúce násilie a ich deti ako reakciu na výsledky Monitoringu sociálnych služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti z hľadiska Európskych štandardov, ktorý realizoval Inštitút pre výskum práce a rodiny (Holubová, Filadelfiová) z roku 2012. Monitoring poukázal na skutočnosť, že oblasť Spišskej Novej Vsi patrila ku kritickým okresom, nakoľko vtedy v nej pre ženy neexistovali žiadne špecializované podporné služby ani žiadne miesta v bezpečných ženských domoch.

Prečo názov „HANA“, vysvetľuje štatutárna zástupkyňa Lýdia Koňaková: „HANA je pomenovaná z úcty k Hane Gregorovej, ktorú vnímame ako významnú organizátorku Ženského hnutia a prvú slovenskú feministku.“ Hana Gregorová sa počas svojho života zapájala do obhajoby emancipácie a potreby vzdelávania žien. Verejne pomenovala vtedajšie nerovné postavenie žien a aktívne sa podieľala na zmene tohto stavu. Vzhľadom na skutočnosť, že aj v dnešnej dobe, viac ako sto rokov neskôr, je téma obhajoby ženských práv stále aktuálna, HANA pokračuje v jej odkaze. Poslanie HANY je bezpečie, ochrana a posilnenie žien, obhajoba práv žien ako aj spoločenská zmena.

Hlavnú úlohu od svojho vzniku, ale aj pred tým, predstavovali aktivizmus, zvyšovanie povedomia a scitlivovanie verejnosti v téme násilia páchaného na ženách. V spolupráci s Divadlom na opätkoch, ktoré vo svojich inscenáciách spracováva často krát náročné ženské témy, sa aktívne zapája do medzinárodnej kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách. Prostredníctvom organizovania výstavy Umlčané svedkyne a happeningu Vypískajme násilie pod záštitou mesta Spišská Nová Ves spolu v roku 2012 otvorili v meste tému nulovej tolerancie násilia. Následne počas kampane v roku 2013 HANA informovala verejnosť o príprave založenia špecializovaného poradenského centra. V roku 2014 spustilo svoju činnosť Poradenské centrum a Krízová linka. V úvode bolo potrebné zvoliť vhodné bezpečné priestory, zabezpečiť materiálne a technické vybavenie, personálne kapacity, dizajn loga a obsah webstránky, ktoré sú pre výkon poradenského centra nevyhnutné. Pracovníčky HANY sa pod záštitou poradenského centra Fenestra zúčastnili špecializovaného vzdelávania, náčuvov počas výkonu špecializovaného poradenstva a krízovej telefonickej intervencie. Nasledovala propagácia centra a spustenie akreditačného procesu. V roku 2015 získala HANA akreditáciu na poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva. V poradenskom centre a na telefonickej linke začali vyškolené a scitlivené pracovníčky poskytovať špecializované poradenstvo ženám zažívajúcim násilie zo strany svojho súčasného/bývalého partnera alebo manžela. Vychádzajúc z odporúčaní pre podporné služby a tiež z minimálnych štandardov Rady Európy poskytuje HANA ženám bezplatnú špecifickú pomoc a podporu. Súčasťou práce sú základné a špecializované sociálne, psychologické a právne poradenstvo. Prioritou sú bezpečie, anonymita a ochrana žien, dôvera a rešpekt k ich skúsenosti, ako aj samotné posilnenie žien, ktoré im umožnia žiť autonómny život bez násilia. Krízová linka predstavuje spôsob prvého kontaktu s poradenským centrom. Slúži ženám, ktoré si nie sú isté, či zažívajú násilie, ženám, ktoré zažívajú alebo niekedy zažívali násilie a tiež tretím osobám (rodina, priatelia, priateľky, inštitúcie a pod.).

Na proces založenia nového centra spomína štatutárna zástupkyňa Lýdia Koňaková nasledovne: „Vymedziť sa od začiatku ako špecifická organizácia bol problém. V našej práci poskytujeme strániace poradenstvo. Takisto poukazujeme na nedostatočné vyvodenie zodpovednosti voči páchateľom. Stretávame sa kvôli tomu s nepochopením a kritikou zo strany odbornej verejnosti a to pre nás predstavuje výzvu.“

Východiská svojej práce deklarujú vo svojej výročnej správe z roku 2015 nasledovne: Na problematiku násilia páchaného na ženách nazeráme cez ľudsko-právne a feministické východiská. Vnímame ho ako rodovo podmienené, predovšetkým s ohľadom na jeho mocenskú dimenziu. Za jeho príčinu a tiež dôsledok považujeme historicky nerovnomerne rozloženú moc, a teda nerovnosť medzi mužmi a ženami v spoločnosti. Násilie predstavuje porušovanie ľudských práv a v neposlednom rade je to trestný čin. Za násilie je vždy zodpovedný ten, kto sa ho dopúšťa. Nie je zaňho zodpovedná žena, ktorá sa aj napriek násiliu, ktoré od neho zažíva, rozhodne s partnerom ostať.“ Tieto východiská prezentuje HANA nie len smerom k svojím klientkam do vnútra organizácie, ale aj navonok. Súčasťou každodennej práce v HANE je uvedomenie si sily jazyka, ktorý sa v centre používa. Vzhľadom na skutočnosť, že celé naše vnímanie, prežívanie a komunikácia sú ohraničené našimi jazykovými možnosťami, je možné predpokladať, že v tak špecifickej oblasti, akou je sociálna práca so ženami, ktoré zažívajú násilie zo strany intímneho partnera, je používanie vhodného jazyka kľúčovým. Samotné klientky popisujú jazyk, s ktorým sa väčšinou stretávajú či už vo svojom okolí alebo na inštitúciách, ako zraňujúci a viktimizujúci. K citlivému používaniu jazyka sa vyjadrila aj poradenská pracovníčka – psychologička Petra Paterová: „Vo svojej práci nepoužívame pojem obeť. Domnievame sa, že pojem obeť predstavuje niečo pasívne. Zo svojej skúsenosti vieme, že ženy, ktoré majú skúsenosť s násilím, sa dennodenne snažia aktívne ochrániť seba a svoje deti, a teda určite nie sú pasívne. Používame pojem žena, ktorá zažíva násilie, čím dávame dôraz skôr na jej skúsenosť.“

V rámci ďalšej činnosti pôsobí HANA v rámci preventívnych aktivít vo vybraných cieľových skupinách. Aktívne spolupracuje s Bábkovým divadlom spod Spišského hradu. V rámci snahy zvýšiť povedomie o problematike násilia páchaného na ženách v meste Spišská Nová Ves zorganizovala HANA niekoľko konferencií pre odbornú i laickú verejnosť. Vytvorila tak priestor pre vášnivé diskusie o možnostiach a limitoch jednotlivých štátnych a súkromných inštitúcií, ktoré sa podieľajú na koordinovanej pomoci ženám zažívajúcim násilie a ich deťom. Rovnako tak zorganizovala viacero workshopov a stretnutí pre vybrané inštitúcie, ktoré položili základy iniciatíve vytvoriť v meste pracovnú skupinu. Momentálne prebiehajú stretnutia, počas ktorých sa spustil proces jej formovania.

Momentálne HANA monitoruje aktuálnu situáciu v oblasti intímneho partnerského násilia v spišskom okrese, pokračuje v úzkej spolupráci s podobnými špecifickými centrami na Slovensku a nadväzuje zahraničné partnerstvá. Je súčasťou Bezpečnej ženskej siete proti násiliu na ženách spolu s organizáciami Fenestra, Možnosť voľby, Žena v tiesni, Pomoc rodine, Progresfem, Kotva, s ktorými zdieľa rovnaké východiská. Bezpečná ženská sieť je momentálne v procese plánovania stratégie a tvorby akčného plánu.

Vzhľadom na absenciu špecifického samostatného zákona a na aktuálnu spoločenskú klímu sleduje HANA v rámci svojich kapacít aj proces ratifikácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násilia na ženách a domáceho násilia a boja proti nemu, tzv. Istanbulského dohovoru. Dohovor možno považovať za najucelenejšiu a najkomplexnejšiu európsku stratégiu na odstránenie násilia páchaného na ženách. OSN sa o ňom vyjadruje ako o „zlatom štandarde“. Momentálne si však nás štát svoje záväzky neplní. Ratifikáciu Istanbulského dohovoru vláda Slovenskej republiky už po niekoľký krát odložila. Momentálne sa hovorí o spustení ratifikačného procesu koncom roka 2016. Sme však skeptické. Postoj štátu k téme násilia páchaného na ženách je dlhodobo a opakovanie možné vidieť aj na výške financií, ktoré je vláda ochotná na túto problematiku vyčleniť.

Počas svojej existencie sa HANA stretla s celým spektrom reakcií na svoju prácu. Je viac ako pravdepodobné, že to sa úplne nikdy nezmení. Za úspech budeme považovať, aj ak svojou troškou prispejeme k zmene života jednej ženy či širšej spoločenskej zmene.

Danica Beňa Adamčíková,
Občianske združenie HANA


Sdílet text:


Podobné zprávy

Fakta, dokumenty, legislativa Expertiza z výzkumů dalších příčin domácího násilí
Inspirace Máme, alebo nemáme na Slovensku funkčný systém ochrany obetí domáceho násilia?
Fakta, dokumenty, legislativa Ženy bez domova čelí mnohem většímu násilí, než dokud bydlely. Podílejí se na tom i instituce
O čem se mluví Co potřebují oběti trestných činů?
Inspirace Jako doma


0

Diskuze

Všechny komentáře

Zatím nebyl vložen žádný komentář

Vložit komentář

zapište číslo číslovkou: dva

... všechny zprávy

Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace