Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Úvod » Recenze »

Ladislav Vaska

Služby zamestnanosti a vybrané aspekty sociálnej práce s nezamestnanými

ilustrační foto

Vydáno před 8 lety

Bratislava: IRIS – Vydavateľstvo a tlač, s.r.o., 2014.

Problematiku služieb zamestnanosti a práce s nezamestnanými v kontexte sociálnej práce je možné vymedziť  ako jednu z ťažiskových oblastí možného budúceho zamerania študentov sociálnej práce a príbuzných odborov. V rámci pôsobenia v službách zamestnanosti sa za posledné obdobie pri kontakte so študentmi (sociálnej práce a príbuzných odborov) v rámci ich praxe a stáží dostáva do popredia nižšia schopnosť prepájania teoretických poznatkov získaných v rámci vzdelávania v praxi.  Práve z tohto dôvodu je učebnica Ladislava Vasku „Služby zamestnanosti a vybrané aspekty sociálnej práce s nezamestnanými“ vítaným obohatením v možnosti odbornej prípravy a štúdia adeptov pripravujúcich sa na profesie v sociálnej oblasti.

Autor v rámci obsahu publikovanej vysokoškolskej učebnice približuje ucelený pohľad na aspekty sociálnej práce v oblasti služieb zamestnanosti, pričom jednotlivé časti publikácie (kapitoly) tvoria logický a na seba nadväzujúci kontext. Z metodologického hľadiska je učebnica vhodne spracovaná a približuje aktuálne zdroje poznania podľa požadovanej normy. Formálne spracovanie učebnice spĺňa požadované kritéria, odborný text, jednotlivé odkazy a vysvetlivky  sú adekvátne spracované pre potreby a úroveň cieľovej skupiny, pre ktorú je učebnica určená.

V úvodných kapitolách (I. – III.) sa autor zameriava na teoretické vymedzenie nosných pojmov ako sú politika zamestnanosti, služby zamestnanosti, trh práce, zamestnanosť a nezamestnanosť. V rámci I. kapitoly autor podáva obraznú deskripciu systému trhu práce, služieb zamestnanosti a ich systému inštitucionálneho zabezpečenia v rámci Slovenskej republiky. Zameriava sa aj na oblasť politiky zamestnanosti. V tejto kapitole sa pozitívne javí voľba obsahovej štruktúry, ktorá tvorí systematický, na seba nadväzujúci celok. Umožňuje čitateľom nadobudnúť ucelený teoretický prehľad o trhu práce, systéme politiky zamestnanosti a služieb zamestnanosti v rámci Slovenskej republiky.

Široký priestor v rámci II. kapitoly venuje autor pojmu nezamestnanosť. V teoretickom ponímaní sprístupňuje komplexný prehľad foriem nezamestnanosti a jej typológiu. Takto spracovaný teoretický rámec a vymedzenie pojmu nezamestnanosť prináša priestor pre nadväznosť v rámci ďalšieho teoretického vymedzenia pojmu nezamestnanosť v rovine príčiny – dôsledky.  

Kapitola číslo III. približuje príčiny a dôsledky nezamestnanosti. V tejto časti autor prináša vyvážené a aktuálne zdroje informácií v teoretickom i praktickom ponímaní pojmu nezamestnanosť. V rámci uvádzaných a citovaných zdrojov informácií významne približuje aj pohľady z praxe, čo hodnotíme pozitívne z pohľadu obohatenia pre študentov.

Nosnú časť publikácie tvoria kapitoly IV. a V., ktoré približujú vybrané aspekty sociálnej práce s nezamestnanými. V rámci IV. kapitoly sa autor adresne zameriava na  možnosť uplatnenia sociálnej práce v oblasti služieb zamestnanosti a možnosti práce sociálneho pracovníka. V teoretickom kontexte vhodne približuje ciele sociálnej práce v oblasti služieb zamestnanosti. Nadväzuje na jej etapy práce s klientom a významne sa  zameriava na deskripciu uplatňovania foriem, metód a techník sociálnej práce v službách zamestnanosti. Aj v tejto časti autor významne približuje aktuálne zdroje informácií a cituje aktuálne zdroje. Popis jednotlivých foriem, metód a techník je spracovaný adekvátne z pohľadu adresnosti publikácie. Vysoko pozitívne vnímame komplexnosť poňatia sociálneho poradenstva v službách zamestnanosti, čo nie vždy korešponduje s názorovým vnímaním odbornej verejnosti a výrazným obmedzovaním pojmu sociálne poradenstvo len na oblasť sociálnych služieb a pôsobnosti zákona č.448/2008 Z.z. „o sociálnych službách“.

Obsahové zameranie V. kapitoly prináša popis jednej z foriem individuálnej práce v rámci poradenského procesu – individuálneho akčného plánu. Sprístupňuje jeho teoretické vymedzenie v rovine úlohovo orientovaného prístupu, čo výrazne napomáha objasniť jeho obsahovú podstatu a zameranie. Prostredníctvom sprístupnenia jednotlivých etáp poradenského procesu podáva autor deskripciu aplikácie tohto  nástroja pre prácu s nezamestnaným klientom v podmienkach činnosti úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Vhodne uvádza jeho právne vymedzenie v zmysle zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, ktorý vymedzuje realizáciu individuálneho akčného plánu v podmienkach poskytovania odborných poradenských služieb (§ 43 uvedeného zákona). Spracovanie tejto kapitoly umožňuje čitateľom nadobudnúť predstavu o podstate a uplatňovaní tohto nástroja v rámci individuálnej formy poradenstva v činnosti úradov práce, sociálnych vecí a rodiny pre cieľovú skupinu uchádzačov o zamestnanie.

Publikácia Ladislava Vasku je výrazným obohatením v oblasti vzdelávania a prípravy budúcich sociálnych pracovníkov  a pracovníkov v tzv. „pomáhajúcich profesiách“. Prináša ucelený prehľad v kontexte fungovania trhu práce, politiky zamestnanosti, systému služieb zamestnanosti a sprístupňuje pohľad na vybrané aspekty sociálnej práce s nezamestnanými. Výrazným pozitívom publikácie je sprístupnenie aktuálnych zdrojov informácií (citácií), ktoré autor uvádza. Ako pozitívum sa javí forma prezentovania obsahu učebnice, ktorá je v súlade v použitou „odbornou terminológiou“ autora, pričom obsahový rámec ostáva prístupný vnímaniu cieľovej skupine.

Milan Gergel,
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen,
externý doktorand PF KU v Ružomberku
 
Anna Žilová,
profesorka Pedagogickej fakulty
Katolíckej univerzity v Ružomberku


Sdílet text:


Podobné zprávy

Akademické články Možnosti riešenia dlhodobej nezamestnanosti prostredníctvom dobrovoľníckych aktivít
O čem se mluví Úřad práce ČR: V listopadu zůstala nezaměstnanost na 2,8 %
Inspirace Jak na skupinové kariérové poradenství
O čem se mluví Tomáš Sirovátka: Řešení nezaměstnanosti po česku: dvacet miliard na dávky a tři miliardy na přímou práci s nezaměstnanými
O čem se mluví Nezaměstnanost


0

Diskuze

Všechny komentáře

Zatím nebyl vložen žádný komentář

Vložit komentář

zapište číslo číslovkou: pět

... všechny zprávy

Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace