Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Úvod » Recenze »

Andrej Mátel

Etické kódexy sociálnej práce

ilustrační foto

Vydáno před 5 lety

Bratislava: Spoločnosť pre rozvoj sociálnej práce, 2016

Začiatkom roka 2016 sa objavila na knižnom trhu ďalšia publikácia z oblasti etiky sociálnej práce z pera renomovaného slovenského autora v tejto oblasti Andreja Mátela. Andrej Mátel sa v priestore etiky sociálnej práce stal známym svojím dielom Etika sociálnej práce z roku 2010 (druhé rozšírené vydanie 2012), na ktoré nadväzovala Aplikovaná etika v sociálnej práci (2010) ako aj organizácia konferencií v oblasti etiky sociálnej práce na Slovensku. Považujem za nutné konštatovať, že dielo z roku 2010 je možné pokladať za prelomové v oblasti etiky sociálnej práce v slovenskom priestore, ktoré naštartovalo ďalšiu publikačnú činnosť v oblasti etiky sociálnej práce. Čo bol síce jej sekundárny efekt, ale nie zanedbateľný.

Andrej Mátel v oblasti etiky sociálnej práce kontinuálne pracuje niekoľko rokov. V súčasnosti nám svoju aktuálnu prácu predstavuje v podobe novej publikácie, ktorá už nie je len teoretickou monografiou. Ide o analýzu etických kódexov sociálnej práce, na ktorej autor dlhodobo pracuje už niekoľko rokov. Slovami autora etické kódexu sú témou monografie v užšom slova zmysle a v širšom zmysle slova je témou profesijná etika sociálnej práce.

Mátel v monografii tak predkladá vlastné zistenia analýzy, ktorú realizoval, čím posúva diskusiu etiky sociálnej práce k jej jadru, t. j. k hodnotám profesie ako aj jej etickým kódexom.

V úvodnej kapitole je čitateľ/čitateľka oboznámený/á s vnímaním etiky sociálnej práce ako tzv. integrálnej súčasti sociálnej práce, tak ako ju autor vníma. V tejto kapitole autor neponúka len „klasický“ výklad vnímania prostredníctvom teoretických východísk a konceptov. Naopak už v tejto časti analyzuje aktuálny vývoj v sociálnej práci na Slovensku ako aj definovanie sociálnej práce, čo je veľmi vhodné a vzácne.

V texte sa čitateľ/čitateľka dozvie jednoznačne názor samotného autora, ktorý s ostatnými citovanými polemizuje, vyjadruje sa k ich názorom a teóriám a zaujíma k nim jasné a zrozumiteľné postoje. Takto formulované vyjadrenie môže čitateľa/čitateľku prekvapiť (nebýva veľmi v slovenskom a českom jazykovom priestore takýto štýl písania obvyklý). O to viac však odporúčam vnímať podstatu, čo Andrej Mátel vyjadreniami chce povedať. Myslím, že ide o jasnú prezentáciu názoru, postoja, čo aj z etického pohľadu považujem za nutné oceniť. Mátelovi sa podarilo takto prepojiť transparentnosť a vedeckú diskusiu a môže byť inšpiráciou aj pre ostatných autorov a autorky pre vedenie diskusie v texte.

Druhá kapitola predstavuje samotné etické kódexy sociálnej práce/sociálnych pracovníkov/sociálnych pracovníčok. Táto kapitola je svojim obsahom veľmi hutná.

V úvode kapitoly je predstavený samotný koncept etických kódexov vychádzajúci z deontologickej etiky, ich výhody a limity ako aj samotná typológia. Nasleduje výpočet spracovaných analýz etických kódexov. Táto kapitola okrem výsledku analýz ponúka čitateľovi/čitateľke aj jasný prehľad témy etiky sociálnej práce v jednotlivých krajinách.

Môže byť tak inšpiráciou pre konfrontáciu vlastnej hodnotovej línie čitateľa/čitateľky s etikou sociálnej práce ako celkom a jej vnímaniami v jednotlivých krajinách. Toto umožní rast človeka v oblasti hodnôt a ich poznania ako aj poznania vlastnej sociálnej práce. Zároveň kapitola poskytuje vynikajúci prehľad pre vzdelávateľov v oblasti etiky sociálnej práce.

Snáď jedinú pripomienku k tejto kapitole mám k pomenovaniu „Národné kódexy sociálnej práce/sociálnych pracovníkov. Chápem, že ide o prácu s anglickým jazykovým prostredím, avšak v slovenskom kontexte pridržiavania sa národa ako spoločenstva ľudí hlásiacich sa k rovnakej národnosti a nie k občianskemu spoločenstvu by som skôr preferoval pomenovanie Etické kódexy jednotlivých krajín alebo v jednotlivých krajinách (čo v podstate je aj autorom tak myslené).

Následná kapitola o hodnotách sociálnej práce realizovanú analýzu posúva ďalej a hlbšie do témy, v ktorej sú už identifikované tzv. kľúčové hodnoty sociálnej práce a podliehajú rozboru. Čitateľovi/čitateľke uvedená kapitola umožňuje hlbšie a širšie vnímanie konkrétnych hodnôt sociálnej práce. Osobne som najviac ocenil popis rozptylu vo vnímaní hodnoty ľudskej dôstojnosti, ľudských práv a hodnoty osoby v jednotlivých kódexoch, ktorej sa autor venuje ako prvej.

Ak môžeme nazvať niektoré kapitoly aplikačné, tak sú to kapitoly štyri až deväť, v ktorých Andrej Mátel aplikuje výsledky analýzy na oblasti etickej zodpovednosti, ako to väčšina kódexov aj sama robí.

Samostatnú časť v tomto tvorí kapitola jedenásť o etických aspektoch výskumu. Ako akademik sa autor nevyhol ani tejto téme, čo veľmi oceňujem. V súčasnosti sa kladie na etiku výskumu nesmierny dôraz (čo považujem za dobré) a spracovanie tejto časti etiky v publikáciách venujúcim sa etike veľa nie je.

Toto vnímam opäť ako prelomové úsilie autora Mátela, dostať diskurz etiky na miesta, kam patrí. Tým myslím nielen výskum, ale aj samotnú etiku sociálnej práce, ktorá mimo metodologických publikácií o výskume by sa tejto oblasti mala venovať, čo touto kapitolou aj robí.

Desiata kapitola je autorským textom Zuzany Mališkovej, ktorá sa v slovenskom priestore dlhodobo venuje téme etického rozhodovania sociálnych pracovníkov/sociálnych pracovníčok. V tejto kapitole sumarizuje najnovšie poznatky z tejto oblasti v súvislosti s aj s realizovanou analýzou etických kódexov a ponúka tému, ktorá v slovenských podmienkach (okrem autorkinej vlastnej monografie, ktorej recenzentom som mal tú česť byť) nie je spracovaná. Osobne vnímam prínos tejto kapitoly pre každého sociálneho pracovníka/každú sociálnu pracovníčku v tom, že im umožňuje sa zamyslieť nad vlastným rozhodovaním v oblasti etiky. A zároveň možnosť si priradiť toto rozhodovanie k niektorej typológii etického rozhodovania. Týmto má monografia ašpiráciu nepriameho charakteru aj na ovplyvnenie samotného výkonu praxe sociálnej práce, čo je v podmienkach výskumných nesmierne cenné.

Vydanie monografie Etické kódexy sociálnej práce vítam nielen ako jej recenzent (ktorým som mal tú česť byť), ale aj ako čitateľ, vyštudovaný sociálny pracovník a vzdelávateľ v sociálnej práci.

Text monografie ponúka zamyslenie sa nad realitou prostredníctvom realizovanej analýzy v oblasti etiky sociálnej práce, ktorá vedie k zamysleniu sa nad vlastnými hodnotami človeka. Tie má možnosť čitateľ konfrontovať s hodnotami profesie v rôznych častiach sveta a s hodnotami vlastnými danej krajine.

Ako čerešničku na torte“ ponúkam čitateľom navnadenie, že autor pripravil do tlače vydanie  rozšírené o podrobnejšiu analýzu českého etického kódexu a rozpracovanie na české reálie. Toto vnímam aj vzhľadom na vlastné pôsobenie v Českej republike ako vítaný a výborný počin.

Monografiu Andreja Mátela vrelo odporúčam nielen odborníkom z praxe, akademickej pôdy a študentom sociálnej práce, ale aj odborníkom z iných vedných disciplín, ktorým podľa môjho názoru pomôže sprostredkovať poznatky o sociálnej práci prostredníctvom jej hodnôt a aplikovanej etiky.

Peter Brnula,
Katedra sociální práce,
FSE UJEP v Ústí nad Labem


Sdílet text:


Podobné zprávy

Fakta, dokumenty, legislativa Aktuálne trendy nového medzinárodného etického kódexu
Fakta, dokumenty, legislativa Slovensko má nový etický kódex sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce
Akademické články Sociální pracovník jako archetyp postmoderního superhrdiny?
Akademické články Sociální spravedlnost jako základní kritérium sociální práce a sociální politiky
O čem se mluví Profesní komora: otázky, které jitří spory


0

Diskuze

Všechny komentáře

Zatím nebyl vložen žádný komentář

Vložit komentář

zapište číslo číslovkou: osm

... všechny zprávy

Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace