Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2015/1 - Sociální práce a sociální služby »

Sociálna opora onkologicky chorých žien – základný predpoklad intervencie sociálnych pracovníkov

Monika Bačová, Eva Žiaková, Zuzana Katreniaková

Medailon autora:

Mgr. Monika Bačová pôsobí ako terénna sociálna pracovníčka. Úzko spolupracuje s neziskovým sektorom. V rámci viacerých projektov sa prezentovala ako lektorka tvorivých dielní, koordinátorka a projektová manažérka. Ako dobrovoľníčka sa podieľa na realizácii programu YEPP (Youth Empowerment Peace Program), ktorý je zameraný na zapojenie mladých ľudí do rozhodovacích procesov. V súčasnosti pokračuje v postgraduálnom vzdelávaní.

Prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc., pôsobí ako vedúca Katedry sociálnej práce na FF UPJŠ v Košiciach, členka pracovnej skupiny Akreditačnej komisie pre spoločenské a behaviorálne vedy pri MŠ SR v Bratislave, členka vedeckých rád (FF UPJŠ v Košiciach, FF TU v Trnave, PgF KU v Ružomberku), predsedníčka Dozornej rady Asociácie vzdelávateľov sociálnej práce, členka edičných rád v slovenských aj poľských časopisoch, posudzovateľka vedeckých a edukačných projektov grantových agentúr Vega, Kega (SR) a v GAČR (ČR).

MUDr. Zuzana Katreniaková, Ph.D., pôsobí ako odborná asistentka na oddelení sociálnej medicíny ÚVZ na LF UPJŠ a je štatutárnou zástupkyňou Slovenskej asociácie verejného zdravia. Vo svojej výskumnej činnosti sa venuje najmä podpore zdravia vybraných skupín populácie. Je riešiteľkou viacerých európskych výskumných projektov – PHIRE, STEPS, SPHERE, Euro-URHIS, healthPRO-elderly, OptiWork.

Abstrakt:

V texte je diskutovaná otázka sociálnej opory onkologicky chorých žien. Pozornosť je zameraná na vybrané aspekty sociálnej opory. Prvá časť je venovaná súhrnu teoretických východísk, predovšetkým vymedzením pojmu sociálna opora, druhov a teórií sociálnej opory. Prezentuje vplyv psychosociálnych faktorov, psychosociálnej záťaže a osobnostných charakteristík na vznik onkologického ochorenia a zároveň popisuje psychologické a sociálne dôsledky onkologického ochorenia, jeho sociálny význam, prežívanie a zvládanie záťaže. Poukazuje na dôležitosť sociálnej práce s onkologicky chorými pacientmi v praxi. V druhej časti je s použitím výsledkov výskumu pozornosť zameraná na mieru vnímanej sociálnej opory onkologicky chorých žien vo vzťahu k vybraným sociálno-demografickým a zdravotným charakteristikám. Záverečná časť ponúka diskusiu a návrhy odporúčaní pre prax.

Klíčová slova:

sociálna opora, onkologické ochorenie, sociálna práca

s. 48 - 65Podobné články

Akademické články Terénna sociálna práca na Slovensku
Akademické články Klinická sociálna práca z hľadiska odbornej lexiky a terminológie
Akademické články Etnizujúci prístup v sociálnej práci so sociálne exkludovanými a alternatívy kritickej sociálnej práce
Akademické články Moc v sociálnej praxi z pohľadu študentiek sociálnej práce
Akademické články Podiel sociálnej práce na prekonaní dôsledkov nezamestnanosti


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace