Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2019/2 - Vzdělávání v sociální práci »

Reflexia ďalšieho vzdelávania a profesijného rozvoja sociálnych pracovníkov na Slovensku a v Českej republike

Andrej Mátel, Bohuslav Kuzyšin, Milan Schavel

Medailon autora:

Prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD., je vysokoškolským pedagógom Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, odborným garantom Ústavu sv. Jana Nepomuka Neumanna v Příbrami. Špecializuje sa na profesijnú etiku, sociálnu patológiu, teóriu a metódy sociálnej práce. Je členom akreditačnej komisie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Profesijnej rady komory. V praxi sociálnej práce sa venuje komplexnej pomoci obetiam domáceho násilia, sociálnemu poradenstvu a supervízii. Výskumnú činnosť zameriava na profesijnú etiku, sociálne služby a problematiku domáceho násilia.

PhDr. Bohuslav Kuzyšin, PhD., je vysokoškolským pedagógom na Katedre kresťanskej antropológie a sociálnej práce Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Venuje sa teórii, metódam a interdisciplinárnym prienikom sociálnej práce s inými vednými odbormi. Svoju výskumnú činnosť zameriava na expresívne terapie, poradenstvo a supervíziu.

Prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD., je vysokoškolským pedagógom Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave a riaditeľom Inštitútu ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov. Z hľadiska odborných tém sa venuje sociálnemu poradenstvu, supervízii a sociálnej prevencii. Je odborným garantom niekoľkých vzdelávacích programov v rámci ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov. Je členom akreditačnej komisie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pre oblasť ďalšieho vzdelávania a podpredsedom Profesijnej rady komory. Výskumne sa zameriava najmä na problematiku supervízie a ďalšieho vzdelávania v sociálnej oblasti.

Abstrakt:

CIELE: Cieľom príspevku je analyzovať teoretické koncepty ďalšieho vzdelávania a profesijného rozvoja sociálnych pracovníkov, empiricky overiť reálne skúsenosti slovenských a českých sociálnych pracovníkov s ďalším vzdelávaním a zistiť ich názory na ďalší profesijný rozvoj. TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ: Teoretické východiská príspevku spočívajú v analýze systému ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov vo vybraných krajinách, s osobitým dôrazom na Slovenskú a Českú republiku. METÓDY: Metódy výskumu vychádzajú z kvantitatívnej stratégie, primárne však ide o deskriptívny výskum. Prostredníctvom štruktúrovaného dotazníka sú zisťované skúsenosti sociálnych pracovníkov s ďalším vzdelávaním, ako aj ich názory na obsah, inštitucionálne a systémové podmienky realizácie ďalšieho profesijného rozvoja. VÝSLEDKY: Príspevok prezentuje diagnostické zistenia s ohľadom na subjektívne vnímanie spokojnosti sociálnych pracovníkov vzhľadom na prípravu na prax, ich reflexiu účasti na ďalšom vzdelávaní, požiadavky na vlastný profesijný rozvoj a bariéry, ktoré im v ňom bránia. IMPLIKÁCIE PRE SOCIÁLNU PRÁCU: Analýza a porovnanie výskumných zistení so súčasným systémovým nastavením ďalšieho vzdelávania a profesijného rozvoja slovenských a českých sociálnych pracovníkov vytvára predpoklady pre načrtnutie perspektív jeho skvalitnenia.

Klíčová slova:

vzdelávanie, ďalšie vzdelávanie, celoživotné vzdelávanie, profesijný rozvoj, sociálny pracovník

s. 21 - 42Podobné články

Akademické články Problémy v praktickom vzdelávaní študentiek a študentov sociálnej práce
Akademické články Muzikoterapia v sociálnej práci na Slovensku
Akademické články Prínos Ústavu M. R. Štefánika ku vzdelávaniu sociálnych pracovníkov na Slovensku
Fakta, dokumenty, legislativa Inovatívna forma špecializovaného vzdelávania sociálnych pracovníkov na Slovensku
Akademické články Moc v sociálnej praxi z pohľadu študentiek sociálnej práce


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace