Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2020/3 - Sociální práce ve zdravotnictví »

Využití biografické anamnézy při individuálním plánování s osobami s Alzheimerovou nemocí v domovech pro seniory: příklady dobré praxe?

Michaela Hiekischová

Medailon autora:

PhDr. Michaela Hiekischová, Ph.D., působí jako odborná asistentka na Katedře sociální práce na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně. Vyučuje metody práce s jednotlivcem a sociální politiku a věnuje se procesu transformace sociálních služeb.

Abstrakt:

CÍLE: Cílem stati je zjistit, jakým způsobem se biografická anamnéza využívá při práci s klienty ve vybraných domovech pro seniory s  registrovanou sociální službou domov se zvláštním režimem, a odhalit, jak jsou výsledky z ní aplikovány do individuálních plánů. TEORETICKÉ VÝCHODISKO: Ve stati je vycházeno z psychobiografického modelu péče Erwina Böhma. Předpokladem tohoto konceptu je péče zaměřená v prvé řadě na oživení psychiky seniorů, na jejich aktivizaci (případně stimulaci), na poskytování individualizované péče a na zachovávání principu normality v životě seniorů s využitím biografie klienta (jeho životního příběhu). METODY: Metodou sběru dat byl především polostrukturovaný rozhovor s pracovníky vybraných domovů pro seniory, jež jsou kontaktními místy České alzheimerovské společnosti. Doplňkovou metodou bylo pozorování. VÝSLEDKY: Bylo zjištěno, že cílený způsob implementace poznatků z biografie do individuálních plánů byl patrný pouze v jednom ze tří zařízení. Nicméně aktivizační (případně stimulační) činnosti byly ve všech domovech pro seniory přizpůsobovány potřebám klientů i jejich zájmům a zvykům vycházejícím z jejich minulosti. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Zjištění lze využít pro výkon praxe sociální práce jako inspiraci při péči o osoby s Alzheimerovou chorobou. Ačkoliv se jedná o ústavní zařízení, neplatí v žádném z nich předpoklad péče zaměřené primárně na „teplo ‒ jídlo ‒ očistu“ a tento způsob práce může vést k vyšší profesionalizaci pracovníků.

Klíčová slova:

psychobiografický model péče, biografická anamnéza, individuální plánování, Alzheimerova choroba, domov pro seniory

s. 42 - 58Podobné články

Akademické články Role klíčového pracovníka v domově pro seniory
Akademické články Sledování změn v prožívání pracovníků v průběhu zavádění individuálního plánování služby v pobytovém zařízení pro seniory
Akademické články Role rodinných vztahů v institucionální péči o seniory
Akademické články Plánování péče v závěru života v pobytových sociálních službách pro seniory
Akademické články Preference české populace při zajištění péče v období závislosti v seniorském věku


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace